Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323525

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323525

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323525
Onderwerp Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Onderwerp Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MA Overboom, 770 4845
Datum B&W Besluit 22-07-2014
Gerelateerde zaak 1255424
Agendacommissie 09-09-2014
Adviescommissie 16-09-2014
Raad 23-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Onderdeel van de door uw raad 17 december 2013 vastgestelde Uitvoeringsagenda Windenergie vormt de opstelling van de Structuurvisie Windenergie met daaraan gekoppeld een plan-mer. In genoemde raadsvergadering heeft u als start van deze procedure tevens ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht (ontwerp-Notitie R&D). Deze heeft van 26 februari tot en met 9 april 2014 ter inzage gelegen. In een separate brief bent u geïnformeerd over de communicatie dit voorjaar over windenergie in Dordrecht inclusief rondom de ontwerp-Notitie R&D. In dit raadsvoorstel worden de wijzigingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen op de ontwerp-Notitie R&D aan u in uw hoedanigheid als daartoe bevoegd gezag ter vaststelling voorgelegd.
Gepubliceerd 04-09-2014