Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323519

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323519

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323519
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Rapportage communicatie Windenergie in Dordrecht en zienswijzentermijn ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Rapportage communicatie Windenergie in Dordrecht en zienswijzentermijn ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MA Overboom, 770 4845
Datum B&W Besluit 22-07-2014
Gerelateerde zaak 1255424
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Uw raad heeft in de vergadering van 25 juni 2013 besloten te kiezen voor het benutten van windenergie om de eigen energiedoelstellingen te kunnen realiseren: 20% duurzame energieopwekking in 2020 en in 2050 klimaatneutraal. 17 December 2013 is door uw raad daartoe de Uitvoeringsagenda Windenergie vastgesteld. Onderdeel van deze Uitvoeringsagenda is een stadsbrede communicatie over windenergie. Uw raad heeft in laatstgenoemde vergadering eveneens ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht (ontwerp-Notitie R&D) als start van de wettelijk verplichte plan-mer (milieu-effectrapportage) procedure gekoppeld aan de voorbereiding van een Structuurvisie Windenergie. In deze brief wordt u geïnformeerd over het proces en de resultaten van de stadsbrede communicatie over windenergie en de zienswijzen op de ontwerp-Notitie R&D. Separaat ontvangt u een raadsvoorstel voor de besluitvorming in uw hoedanigheid als bevoegd gezag over de naar aanleiding van de ingebrachte aangepaste Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht.
Gepubliceerd 04-09-2014