Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323436

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323436

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323436
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van Zaken spoorveiligheid
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van Zaken spoorveiligheid
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 118 - Externe Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R Kooman, 770 4842
Datum B&W Besluit 22-07-2014
Gerelateerde zaak 1249285
Agendacommissie 9-9-2014
Raad 16-09-2104
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Sinds de vuurwerkramp in Enschede is externe veiligheid een van de grotere aandachtsdossiers in Dordrecht. De ramp was de directe aanleiding tot het formuleren van veiligheidsbeleid: het toetsingskader externe veiligheid spoorzone Dordrecht Zwijndrecht. Op basis van dit toetsingskader en de inzichten uit de bijbehorende veiligheidsstudie heeft het rijk een projectsubsidie van € 15 miljoen verstrekt voor het verbeteren van de veiligheid in Dordrecht. Naar verwachting worden de laatste maatregelen eind 2014 opgeleverd. Ongeveer tegelijkertijd met het verstrekken van de projectsubsidie in 2006 is het Rijk gestart met het project Basisnet Transport Gevaarlijke stoffen, dat in juli 2014 in werking zal treden. Bij de behandeling van de wet basisnet in de Tweede Kamer is de motie "van Veldhoven" aangenomen die aandringt op het treffen van veiligheidsmaatregelen in Dordrecht. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal deze motie uitvoeren en heeft hiervoor een uitvoeringsprogramma in concept gereed. Op het gebied van infrastructuur spelen twee voor Dordrecht belangrijke projecten: 1. de geplande aanleg van de boog bij Meteren die het herrouteren van het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de Drechtsteden om mogelijk maakt. 2. de aanleg van het 3e spoor op het Duitse deel van de Betuweroute waardoor gedurende 7 jaren de capaciteit van de Betuweroute substantieel terug loopt. Samen met onze partners (o.a. de provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Brabant) dringen wij aan op een zo spoedig mogelijke aanleg van de boog bij Meteren en tegelijkertijd wenden wij onze gezamenlijke invloed aan om ervoor zorg te dragen dat de negatieve gevolgen van de werkzaamheden op het Duitse deel van de Betuweroute zo klein mogelijk blijven. Op 16 juni jl. heeft de staatssecretaris van I&M bekend gemaakt dat zij overeenstemming heeft met de provincie Noord-Brabant over de aanleg van de boog bij Meteren en hiermee samenhangend aanpassing van de spoorinfrastructuur in Vught. Na 2020 ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden voor goederenroutering die veiligheidswinst voor de stad kunnen brengen.
Gepubliceerd 04-09-2014