Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 132120

Gemeente Dordrecht

Dossier - 132120

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 132120
Onderwerp Uiten wensen en bedenkingen m.b.t. aankoop woningen aan de Eerste Tolstraat en beschikbaar stellen van meerdere (aanvullende) kredieten t.b.v. de Eerste Tolstraat, verbreden Mijlweg en Fly-over.
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 17-02-2009 12:03:44
Onderwerp Uiten wensen en bedenkingen m.b.t. aankoop woningen aan de Eerste Tolstraat en beschikbaar stellen van meerdere (aanvullende) kredieten t.b.v. de Eerste Tolstraat, verbreden Mijlweg en Fly-over.
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 74 - Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078-6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Vlasblom (078-6396548)
Datum B&W Besluit 10-02-2009
Datum verzending 25-02-2009
Agendacommissie 03-03-2009
Adviescommissie 17-03-2009
Raad 24-03-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting De woningen in de Eerste Tolstraat zijn gelegen tussen de A16/Mijlweg en het Zeehavengebied, Het betreft een rij van 18 woningen die zwaar met geluid belast worden. Aan de voorzijde met verkeerslawaai van met name de A16 en verder de aan de achterzijde met industrielawaai. De woningen liggen op het gezoneerde industrieterrein en zijn om die reden weinig voor industrielawaai beschermd. Bij een deel van de woningen zijn in 2004 gevelmaatregelen uitgevoerd vanwege de A16. Er is bij een deel van de bewoners ontevredenheid over de (niet) uitgevoerde saneringsmaatregelen. Daarnaast zijn de bewoners ontevreden over het Woon- en leefklimaat. Door ontwikkelingen in hun woongebied (herontwikkelingzeehavengebied, verbreding Mijlweg en Fly-over A16/N3) zal de leefkwaliteit nog verder afnemen. Het college heeft in zijn vergadering van 10 februari jl. besloten om, vooruitlopend op het raadsbesluit betreffende de aankoop van de eerder genoemde panden, in overleg te gaan met eigenaren van de woningen, de wasstraat en de showroom. Daarnaast heeft het college besloten het voornemen kenbaar te maken de woningen aan de eerste Tolstraat nr. 2 t/m 36 aan te kopen. Het college schetst in dit voorstel twee scenario's m.b.t. de herontwikkeling van het betreffende gebied. Waarbij het college een voorkeur heeft voor het tweede scenario. In het voorstel wordt u voorgesteld eventuele wensen en bedenkingen over de aankoop van woningen aan de Eerste Tolstaat te uiten. Verder stelt het college voor het gebied te herontwikkelen als bedrijfslocatie overeenkomstig scenario 2 en hiervoor de benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Tenslotte vraagt het college u een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten voor de Fly-over en de verbreding van de Mijlweg.
Gepubliceerd 17-02-2009