Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1318624

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1318624

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1318624
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten voor de startnotitie "Agenda voor de stad"
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 september 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Verschillende fracties stellen nog vragen over de kosten en of er lijsten van onderwerpen zijn waar niet aangekomen mag worden en zo ja welke dat zijn. De wethouder geeft aan dat er wel wat van de kosten af zal gaan en dat alle zaken inzichtelijk mogen worden gemaakt maar dat er ook naar een zo breed mogelijk draagvlak gekeken moet worden.


De fracties van PvdA en D66 geven aan dit als een (kort) bespreekpunt te willen agenderen tijdens de middagraad van 23 september a.s. De discussie zal zich dan richten op vraagtekens bij een discussie langs de domeinen, verschil van inzicht hoe verbonden partijen aangevlogen worden en dat bezuinigingen en kerntaken door elkaar lopen en of dit niet op een andere wijze kan. 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie staat uitgebreid stil bij dit onderwerp. Een aantal fracties geeft aan dat de discussies breed moet worden gevoerd, alle dossiers moeten in volle breedte worden bekeken, verbonden partijen moeten ook in het proces worden meegenomen gezien het feit dat meer dan helft van de Dordtse begroting naar verbonden partijen gaat. Ook refereerde een aantal fracties aan het politiek akkoord en dat zij zich daar aan willen houden. Verder werd de wens geuit dat via de auditcommissie de eerste stand van zaken wordt besproken mits daar geen politiek wordt bedreven. Daarnaast wil een aantal fracties dat een aantal onderwerpen eerst in de vakcommissies wordt voorbesproken.


Bijna alle fracties hadden opmerkingen over de hoge kosten van dit traject terwijl er 10 miljoen moet worden bezuinigd en verzoeken om een toelichting. Daarnaast waren er nog opmerkingen over de volgende onderwerpen: in het gesprek met de stad zou vooral met bewoners in gesprek moeten worden gegaan, een andere fractie gaf weer aan dat de instanties ook van belang kunnen zijn als hun organisatie besproken wordt. Er wordt ook gerefereerd aan de thema avond van 3 september jl. De drie W-vragen worden in de startnotitie gemist. Verder zijn er nog vragen over: wat de domeinen zijn, worden die vooraf vastgesteld, wat zijn de technische spelregels en waarom er afgeweken wordt van programma's? Een aantal fracties verwacht dat de raad een aantal keuzes voorgelegd krijgt. Men heeft dan daadwerkelijk wat te kiezen en komt niet voor voldongen feiten te staan.


Wethouder Sleeking geeft aan dat er wat de kosten betreft nog een concreet krediet voorstel komt. Hij verwacht dat de uiteindelijke kredietaanvraag lager ligt. Hij kondigt tevens een addendum aan met een nadere duiding op deze notitie. Wethouder Mos geeft aan dat hij de update september circulaire tijdens de begroting kan toelichten. Wat de verbonden partijen betreft, geeft hij aan dat dat vooral uitvoering is en minder beleidskeuzes en je zit er met meer partijen in. Er wordt wel naar gekeken. De 3 W-vragen vindt hij meer voor het politieke debat.


De adviescommissie agendeert het onderwerp (met het aangekondigde addendum) op verzoek van meerdere fracties als bespreekstuk voor de adviescommissie van 16 september a.s. De discussie zal dan gaan over het addendum.