Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1314473

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1314473

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1314473
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Overeenkomst "overdragen" bevoegdheid omgevingsvergunning locaties windenergie gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Overeenkomst "overdragen" bevoegdheid omgevingsvergunning locaties windenergie gemeente Dordrecht
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MA Overboom, 770 4845
Datum B&W Besluit 08-07-2014
Gerelateerde zaak 1247768
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Uw raad heeft in de vergadering van 25 juni 2013 besloten te kiezen voor het benutten van windenergie om de eigen energiedoelstellingen te kunnen realiseren: 20% duurzame energieopwekking in 2020 en in 2050 klimaatneutraal. 17 December 2013 is door uw raad daartoe de Uitvoeringsagenda Windenergie vastgesteld. De provincie Zuid-Holland stelt voor ten behoeve van de versnelling van de realisatie van windmolenprojecten haar bevoegdheid ten aanzien van de omgevingsvergunning voor windenergie "over te dragen". "Over te dragen", omdat het voorstel in de daartoe opgestelde, bijgevoegde overeenkomst formeel juridisch geen overdracht is maar het "onder voorwaarden afzien van de toepassing van haar bevoegdheid". De gemeente Dordrecht wordt daardoor bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning t.a.v. aanvragen van initiatiefnemers van windmolens. De gemeenteraad is reeds bevoegd tot het vaststellen van de daartoe benodigde bestemmingsplannen tenzij de provincie besluit tot het opstellen van een inpassingsplan. De eigen bevoegdheid van de gemeente Dordrecht ligt in het verlengde van de door uw raad in 2013 in gang gezette proces met de Uitvoeringsagenda Windenergie om tot de realisatie van windenergie te komen. Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om bijgevoegde overeenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst zal ter uitvoering van dit collegebesluit op 10 juli a.s. door wethouder Van der Linden in de Duurzaamheidsfabriek Dordrecht worden ondertekend. De overeenkomst betreft uitsluitend nieuwe aanvragen en heeft uitdrukkelijk geen betrekking op het initiatief van Kilwind. Voor deze aanvraag blijft de provincie bevoegd gezag, om onduidelijkheid en/of vertraging te voorkomen.
Gepubliceerd 04-09-2014