Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309996

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309996

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309996
Onderwerp Raadsinformatiebrief over restauratie Schouwburg Kunstmin
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over restauratie Schouwburg Kunstmin
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ME Kiewiet, 770 4270
Datum B&W Besluit 01-07-2014
Gerelateerde zaak 1241524
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij deze informeren wij u over de stand van zaken van het project "restauratie Schouwburg Kunstmin". In juni 2012 heeft u op basis van het Definitief Ontwerp hiervoor een uitvoeringskrediet van € 17.328.088,-- beschikbaar gesteld. Bij raadsinformatie brief van 16 juli 2013 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van dit project. In het kader van onze actieve informatieplicht doen we dit nu wederom. Alle bouwonderdelen naderen de oplevering, met uitzondering van enkele theater technische onderdelen en de herinrichting van het terrein. Na de oplevering kan worden gestart met de inrichting en het inregelen van gebouw en techniek. Naar verwachting kan de schouwburg op 1 november a.s. officieel worden heropend Het resultaat van de aanbestedingen is positief t.o.v. de raming en de daarbij opgelegde bezuinigingstaakstelling van 10% is gehaald. Gelet op het verloop van de post onvoorzien en de stand van zaken wordt verwacht dat het project ook binnen haar eigen begroting blijft. Kortom in het project wordt met de huidige inzichten een overschot voorzien van ruim € 1.000.000,--. Los hiervan zal in het najaar een voorstel worden gedaan voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom Schouwburg Kunstmin.
Gepubliceerd 04-09-2014