Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309412

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309412

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309412
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aangaan vaste geldlening
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aangaan vaste geldlening
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P.H.F. Kennedie, 770 4154
Datum B&W Besluit 24-06-2014
Gerelateerde zaak 1237648
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van onze actieve informatieplicht berichten wij u dat we een vaste geldlening van € 35 miljoen aangaan ter vervanging van onze kortlopende geldleningen. We maken deze wisseling om binnen de wettelijke kaders te blijven voor de financiering. De wet Fido (financiering decentrale overheden) schrijft in de kasgeldlimiet voor hoeveel geld gemeenten kortlopend (maximaal 1 jaar) mogen lenen. Dit is 8,5% van het begrotingstotaal. Deze kasgeldlimiet mag maximaal drie kwartalen overschreden worden. Voor Dordrecht is het vanuit de kasgeldlimiet nu nodig om kortlopende leningen om te zetten naar een langlopende lening. We hebben gewacht met deze omzetting tot we voor de grote projecten helder hadden wat de prognose van het verloop van de uitgaven wordt om zo onze leenbehoefte te kunnen bepalen. We kennen voor Dordrecht een totaalfinanciering waarbij we zorgen dat alle in de begroting vastgestelde uitgaven op totaalniveau gefinancierd worden uit eigen middelen of uit leningen. Deze financiering staat los van de begroting; we geven niet meer middelen uit dan in de Begroting zijn vastgesteld. Daarmee heeft het aantrekken van deze lening geen effect op de Begroting, maar is alleen ter financiering daarvan.
Gepubliceerd 04-09-2014