Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292909

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292909

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292909
Onderwerp Naar voren brengen zienswijze ontwerpbegroting 2015 en geen zienswijze naar voren brengen op jaarstukken 2013 GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie bespreekt de parkeerkosten en een aantal fracties  heeft vragen over de verhouding opbrengsten en kosten. De wethouder geeft aan dat het hem lijkt dat deze discussie thuishoort bij de visie op de Biesbosch. Daar kan de politieke vraag beantwoord worden: ben je bereid geld toe te leggen of inkomstenbronnen te hanteren. In dat geval kun je het losknippen van de zienswijze. De wethouder zegt toe dat hij in de zienswijze een voorbehoud opneemt met betrekking tot dit punt zodat de raad op een later moment hierover nog discussie kan voeren. Met deze toezegging adviseert de adviescommissie het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2014 en dit onderwerp te bespreken bij de behandeling van de visie in de vakcommissie.