Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289152

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289152

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289152
Onderwerp Vaststellen Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ, instemmen met de tweede vervolg bestuursopdracht en de benodigde middelen beschikbaar stellen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:13
Onderwerp Vaststellen Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ, instemmen met de tweede vervolg bestuursopdracht en de benodigde middelen beschikbaar stellen
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A Verweij, 770 4760
Datum B&W Besluit 27-05-2014
Gerelateerde zaak 1222379
Datum verzending 28-05-2014
Adviescommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Begin 2014 heeft u het beleidsplan jeugdhulp Dordrecht ontvangen waarin de kaders voor de uitvoering van de jeugdhulp staan. Gelijktijdig heeft u het advies over de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (verder Serviceorganisatie) ontvangen. In de uitwerking van het raadsvoorstel Serviceorganisatie is aangegeven dat de gemeenteraad vanuit haar kaderstellende bevoegdheid in 2014 een Sturingsnotitie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid (verder sturingsnotitie) en een inrichtingsplan ontvangt waarin de inrichting van de Serviceorganisatie en de daaraan gekoppelde sturing verder uitgewerkt zou worden. Beide documenten zijn om die reden aan elkaar verbonden en worden u gezamenlijk aangeboden. In het inrichtingsplan van de Serviceorganisatie wordt duidelijk hoe de Serviceorganisatie de komende periode vorm krijgt. U wordt verzocht om voor de definitieve inrichting van de Serviceorganisatie middelen beschikbaar te stellen voor de tweede helft van 2014. Daarnaast wordt u verzocht om middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de exploitatie van de Serviceorganisatie in 2015. De laatste kaders voor de uitvoering zullen door de gemeenteraad in het Beleidsrijk Transitiearrangement worden gesteld. Het is op dit moment nog niet mogelijk u dit Beleidsrijk Transitiearrangement aan te bieden, omdat we hiervoor afhankelijk zijn van de informatie over het macrobudget in de meicirculaire 2014. In de vooruitblik geven we u een korte indruk van hetgeen we u in het Beleidsrijk Transitiearrangement zullen voorleggen. De besluitvorming over het inrichtingsplan en de sturingsnotitie zijn niet afhankelijk van het Beleidsrijk Transitiearrangement. Ook bieden wij u in dit voorstel de tweede vervolg bestuursopdracht aan waarin u wordt verzocht om in te stemmen met het treffen van de verdere voorbereidingen voor de transitie van de jeugdhulp in 2015 en voor deze voorbereidingen middelen beschikbaar te stellen. Tot slot informeren wij u in dit voorstel over het tijdelijk mandaat van de 17 colleges van Burgemeester en Wethouders aan het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (verder Gemeenschappelijke regeling) om de voortgang in het inkoopproces te behouden.
Gepubliceerd 10-06-2014