Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1287923

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1287923

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1287923
Onderwerp Vaststellen Preventie- en handhavingplan alcohol Dordrecht 2014-2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Onderwerp Vaststellen Preventie- en handhavingplan alcohol Dordrecht 2014-2015
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 140 - Sociale Veiligheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Snijders, 770 4520
Datum B&W Besluit 12-05-2014
Gerelateerde zaak 1209632
Datum verzending 28-05-2014
Adviescommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de Drank- en horecawet is opgenomen dat de gemeenteraad voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingplan alcohol dient vast te stellen. Middels het preventie- en handhavingplan wil de wetgever stimuleren dat gemeenten de voorlichting en inzet op bewustwording vanuit volksgezondheid verbinden met de repressieve aanpak vanuit het belang van de openbare orde en veiligheid. In Dordrecht vullen Verzuip jij je Toekomst?! en Toezicht (met behulp van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de politie) deze taken al op professionele wijze in. Dit is (nog) niet in alle gemeenten het geval. Middels het preventie- en handhavingplan is hun gezamenlijke aanpak verder aan elkaar verbonden. Het preventie- en handhavingplan bevat geen nieuw beleid. Op 2 juli 2013 bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het Handhavingsbeleid horeca en alcohol Dordrecht (1030179). U heeft deze raadsinformatiebrief behandeld op 10 en 17 september. Na zes weken ter inzage gelegen te hebben, zonder reacties, heeft het college het Handhavingsbeleid horeca en alcohol op 12 november 2013 vastgesteld. De activiteiten die Verzuip jij je Toekomst?! uitvoert zijn onderdeel van de uitvoeringsprogramma's die voortvloeien uit het Regionale Nota Gezondheidsbeleid ZHZ 2012 - 2015 met Dordtse paragraaf (Gezondheid gewoon dichtbij) dat u op 9 april 2013 vastgesteld heeft. De gemeenteraad wordt gevraagd om het Preventie- en handhavingplan alcohol Dordrecht 2014-2015 vast te stellen.
Gepubliceerd 10-06-2014