Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1279542

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1279542

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1279542
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2015 Veiligheidsregio ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2014 12:48:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt wordt tegelijk met agendapunt 11 behandeld (over de jaarrekening 2013 VZHZ)


Enkele fracties maken zich zorgen over de bezuinigingen op de brandweer, met name de vermindering van 6 naar 4 brandweerlieden op de auto. De fractie van D66 heeft een aantal vragen en zorgpunten o.a. over de pensioenen ambulancedienst, zorg over opleidingsbudget, weerstandsratio die onder druk staat en wat de gevolgen voor Dordrecht zijn als de bezuiniging niet wordt gerealiseerd. Op de vraag over de gevolgen van het vervallen van het BTW compensatiefonds, komt de burgemeester schriftelijk voor de raadsbehandeling terug. Na de beantwoording van de vragen en de toezegging van de burgemeester adviseert de adviescommissie het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2014. De heer Portier geeft aan een stemverklaring af te leggen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 20 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw de Smoker merkt zowel voor dit stuk als voor het stuk onder c op dat zij het als raadslid niet op tijd binnen heeft zien komen en kan het daardoor niet op tijd lezen. Er wordt nu een tijdsklem op gezet. Zij wil van de commissie weten hoe zij hiermee om gaat. De voorzitter refereert aan artikel 29, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZHZ waarin staat dat de ontwerpbegroting uiterlijk vóór 1 mei, door tussenkomst van de colleges, wordt gezonden aan de raden. ZHZ heeft het stuk rond 31 maart aan het college verzonden. Op de griffie is het stuk op 13 mei jl. binnengekomen. De heer van Verk geeft ten principale aan dat het stuk moet worden doorgezonden naar de raad. De heer Mos is het eens dat dit snel naar de raad moet. Hij wil ook graag dat er een jaarplanning gemaakt wordt waarop staat wanneer de jaarrekeningen en zienswijzen vastgesteld moeten worden omdat vooraf bekend is wanneer de begrotingen en jaarrekeningen binnenkomen. De beslistermijn kan in dit geval worden opgerekt zodat deze stukken (begroting en jaarrekening) nog in een vergadering van de adviescommissie van 10 juni kunnen worden besproken.


De heer Van Verk geeft bij dit punt vast aan dat de begroting van de Dienst gezondheid en jeugd er nu nog niet is maar dat hij deze wil bespreken tijdens de middagraad van 24 juni as. en ook vooraf in de commissie bestuur en middelen op 10 juni. In de commissie sociaal is aangegeven dat de rapporten er eind mei moeten zijn anders zal de begroting niet worden goedgekeurd.