Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1268598

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1268598

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1268598
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger, Van Dongen en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Reumers, Pols, Bronkhorst, Portier, Heijkoop, Merkuur, Güler, Tazelaar en Merx (extern voorzitter). Namens het college van B&W is aanwezig de heer Brok en de heer Mos. De voorzitter stelt voor om de agendavolgorde iets te wijzigen en de informatiebrief van de Drechtsteden (1187799) nog voor de zienswijze op de ontwerpbegroting Omgevingsdienst ZHZ te behandelen zodat de burgemeester  kan blijven zitten. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.