Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1267277

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1267277

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1267277
Onderwerp Krediet verlenen voor de vervanging van verkeerregelinstallaties in de periode 2015-2018
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting. De fractie van de PvdA legt een stemverklaring af. De fracties van D66 en VSP sluiten zich bij deze stemverklaring aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. Dit advies komt tot stand na een uitvoerige discussie over afschrijvingstermijnen, projectplanningen, 'slimme' VRI's en afstemming tussen Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. De wethouder heeft toegezegd dat de lijst van vervangingsinvesteringen zoals die is opgenomen in het voorstel niet automatisch leidt tot een vervanging. Per geval zal ook verkeerskundig de afweging worden gemaakt wat de beste oplossing is. De 'Voortgangsrapportage Uitvoeringsacties en Uitvoeringsprogramma VRI' is aan het RIS-dossier toegevoegd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties PvdA en D66 te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie op een nader te bepalen datum. De fracties willen praten over de verhoging van het comfort voor weggebruikers, de mogelijke duurzame oplossingen, de optie om kredieten per jaarschijf beschikbaar te stellen en de koppeling met projectfinancieringen.