Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1253783

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1253783

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1253783
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verkenning stations Copernicusweg en Leerpark
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2014 12:38:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. In de eerste helft van 2015 zal de wethouder komen met een vervolg brief. In deze brief zullen de verschillende varianten (Copernicusweg, upgraden Dordrecht-Zuid, geen station) tegen elkaar worden afgezet. De fractie D66 verzoekt om in deze uiteenzetting ook het busvervoer een plek te geven. De VVD doet de suggestie om Albert Schweitzer nadrukkelijker als stakeholder te betrekken. Ook wordt gevraagd om te onderzoeken of een station aan de Zuidzijde van de stad mogelijk van invloed is op de mogelijkheden om de intercitystatus van Dordrecht centraal te behouden.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van de fracties D66, PvdA en VSP wordt deze RIB geagendeerd voor een bespreking in de adviescommissie op een nader te bepalen datum. De bespreking zal zich daarbij richten op de aspecten sociale veiligheid, de aantallen reizigers, de financien, communicatie met omwonenden en de koppeling met het vigerende bestemmingsplan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 april 2014 19:45
Besluit:

Op verzoek van de fracties PvdA, D66 en VSP wordt dit stuk doorgeleid naar de Adviescommissie.