Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1213233

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1213233

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1213233
Onderwerp Raadsinformatiebrief over eerlijk aanbesteden (vervolg)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2014 12:06:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over eerlijk aanbesteden (vervolg)
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Voor nu voor kennisgeving aannemen en betrekken bij nog te agenderen onderwerp
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LJ van den Beukel, 770 4160
Datum B&W Besluit 04-02-2014
Gerelateerde zaak 1148076
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de raadsinformatiebrief van 11 juni 2013 hebben wij als college de stand van zaken geschetst ten aanzien van de motie Eerlijk Aanbesteden. Op dat moment werd er in regionaal verband gewerkt aan het herijken van het aanbestedingsbeleid en het daarbinnen invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, Social Return on Investment (SRoI) en lokale en regionale economie. U als raad heeft hier op 25 juni 2013 kennis van genomen en in afwachting van het herijkte beleid de motie als nog niet afgehandeld beschouwd. Sindsdien zijn er twee besluiten genomen die het mogelijk maken de motie Eerlijk Aanbesteden nu wel af te handelen. Ten eerste het besluit van het Drechtstedenbestuur (DSB) van 7 november 2013 ten aanzien van het invoeringstraject van de integratie van SW-taken in de GRD en het beleid voor de invoering van de Participatiewet. Onderdelen hiervan zijn een eenduidige werkgeversbenadering en het ontwikkelen van SRoI nieuwe stijl. Ten tweede uw besluit van 10 december 2013 om het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014 vast te stellen t.b.v. het gebruik daarvan in Dordrecht. In paragraaf 6 van dat herijkte beleid is het SRoI-beleid opgenomen, dat inmiddels nader is uitgewerkt en separaat in besluitvorming is gebracht via het project Participatiewet (zie het voornoemde besluit van het DSB van 7 november 2013). En in paragraaf 8 is oog voor regionale economie en voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) inclusief ZZP-ers. In de nu voorliggende raadsinformatiebrief lichten we de eenduidige werkgeversbenadering en SRoI nieuwe stijl en de relatie tussen deze onderdelen van het DSB-besluit en het door u vastgestelde aanbestedingsbeleid nader toe. Ook gaan we kort in op de plaats die in het aanbestedingsbeleid is ingeruimd voor de lokale ondernemers en ZZP-ers. Daarmee zijn nu alle vier elementen uit de motie Eerlijk Aanbesteden ingevuld en uitgewerkt: - een herzien gemeentelijke aanbestedingsbeleid; - met een innovatief, flexibel en ondernemersvriendelijk toepasbaar SRoI dat de lokale werkgelegenheid bevordert; - en dat oog heeft voor lokale ondernemers en ZZP-ers. Voor wat betreft het vierde element uit de motie - de vaste rapportagemomenten waarop wij u over de uitvoering en de resultaten van het nieuwe beleid rapporteren - stelden wij u in de raadsinformatiebrief van 11 juni 2013 al voor aan te sluiten bij de momenten uit de P&C-cyclus.
Gepubliceerd 25-02-2014