Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1199556

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1199556

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1199556
Onderwerp Vaststellen fietsnota 'Dordt fietst verder!'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2014 10:49:31
Onderwerp Vaststellen fietsnota 'Dordt fietst verder!'
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 8 - Fietsplan
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. van der Hout, 078 770 4856
Datum B&W Besluit 07-01-2014
Gerelateerde zaak 1126784
Agendacommissie 21-01-2014
Adviescommissie 08-04-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de motie van de gemeenteraad (welke op 13 november 2012 is aangenomen) is aangegeven dat "voor het in aanmerking komen van de prijs "Fietsstad 2014" de noodzaak bestaat tot het vaststellen van een vernieuwend en ambitieus fietsbeleid". Om tot een vernieuwend en ambitieus fietsbeleid te komen, is vervolgens een startnotitie opgesteld, welke op 19 april door de gemeenteraad is vastgesteld. Fietsbeleid is van belang. De fiets neemt namelijk een belangrijke plaats in, in de Nederlandse maatschappij. Van alle verplaatsingen wordt gemiddeld 26% per fiets gemaakt. De gemeente Dordrecht wil een vitale stad zijn, waarbij duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en economie hoog in het vaandel staan. Een hoog fietsgebruik draagt daar aan bij. In de nieuwe fietsnota "Dordt fietst verder" zijn de ambities verwoord om het fietsen in Dordrecht te stimuleren. Om deze ambities te kunnen realiseren, zijn maatregelen en acties in de fietsnota beschreven, die in het bijbehorende uitvoeringsprogramma verder zijn uitgewerkt. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een concreet maatregelen pakket voor de periode 2014/2015 en een reservelijst met zinvolle maatregelen en acties waar op dit moment nog geen financiële dekking voor is. Deze reservelijst vormt het uitgangspunt bij toekomstige actualisaties van het uitvoeringsprogramma. Het fietsbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Fietsersbond, de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV), de politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN), de VVV, Parkschap NP De Biesbosch, de GGD, Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en Wielervereniging de Mol. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met de Drechtsteden gemeenten en de provincie. Het college stelt voor om: 1. kennis te nemen van de evaluatie van het huidige fietsbeleid "Dordt fietst dóór" 2. de fietsnota "Dordt fietst verder" als beleidskader vast te stellen; 3. kennis te nemen van de maatregelen 1 t/m 9 van het uitvoeringsprogramma 2014/2015; 4. het college opdracht te geven om de maatregelen 10 t/m 15 van het uitvoeringsprogramma 2014/2015 uit te voeren; 5. maatregel 16 van het uitvoeringsprogramma 2014/2015 bij de afweging van de Kaderbrief 2015/Begroting 2015 mee te nemen; 6. de MOTIE M11 fietsbeleid Dordrecht als afgehandeld te beschouwen.
Gepubliceerd 23-01-2014