Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1197115

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1197115

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1197115
Onderwerp Raadsinformatiebrief over afronding raads- en collegeperiode 2010-2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over afronding raads- en collegeperiode 2010-2014
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Y. Stuij, 770 4181
Datum B&W Besluit 07-01-2014
Gerelateerde zaak 1124959
Datum verzending 23-01-2014
Agendacommissie 28-01-2014
Raad 4 februari 2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Investeren en bezuinigen. Dat heeft deze bestuursperiode gekenmerkt. Wij hebben geïnvesteerd in de stad. Tegelijkertijd zagen we aanhoudende economisch en financieel slechte omstandigheden. We hebben een deugdelijk financieel beleid gevoerd. Het huishoudboekje is op dit moment op orde. Op de voor ons belangrijke dossiers (Leefbaarheid & Veiligheid, Arbeidsmarktbeleid, Duurzaamheid en Levendige Binnenstad) hebben we doorbraken geforceerd en zijn met de maatschappelijke partners goede resultaten bereikt. Een constante factor is onze open bestuursstijl, die zich kenmerkt door het betrekken van bewoners en maatschappelijke partners, en het tegelijkertijd ook aanspreken van diezelfde groepen op hun verantwoordelijkheid. Ook het mogelijk maken van initiatieven uit de stad hoort daar meer en meer bij. Wij kijken graag met u terug in hoeverre doelstellingen zijn bereikt en transformaties in gang zijn gezet. In het debat kijken we waar mogelijk ook vooruit naar de opgaven voor Dordrecht voor de komende jaren. De omstandigheden deze bestuursperiode waren zonder meer veeleisend. We zagen een verdere toename van de economische recessie, met voortdurend grote onzekerheden over mogelijk herstel. Terugkijkend zien we dat de crisis onze agenda heeft beïnvloed. Bezuinigingen waren en zijn noodzakelijk om afnemende rijksinkomsten op te kunnen vangen. Het laatste deel van deze bestuursperiode stond mede in het teken van verlies nemen op de grondexploitaties. Naast bezuinigen kozen we deze periode bewust om ook ruimte te creëren voor investeringen. Daarbij was investeren in de sociaaleconomische motor van de stad één van onze speerpunten. We kozen voor impulsen op het terrein van arbeidsmarkt, onderwijs, economie, duurzaamheid, water, binnenstad en bereikbaarheid. We geloven dat het maatschappelijk rendement van maatregelen op deze terreinen het hoogst is voor Dordrecht en de regio. Samen met maatschappelijke partners en inwoners werken we aan de uitvoering van programma's, projecten en beleid die essentieel zijn voor de vitaliteit van de stad. Bij een aantal dossiers kiezen we voor gemeentelijk initiatief en een voorbeeld stellen. Bijvoorbeeld bij de impulsen op het terrein van duurzaamheid (Duurzaamheidsfabriek, restwarmtenet) en de aanpak binnen de Taskforces Overlast en Huisvesting Arbeidsmigranten. Op andere gebieden proberen we de samenwerking van partners in de stad te bevorderen. Onze rol is dan vooral stimulerend en gericht op realiseren van samenhang. Bij de Levendige Binnenstad zien we die rol met name terug, naast investeringen in cultureel vastgoed (Energiehuis, Kunstmin, The Movies) en bijvoorbeeld het mogelijk maken van het Onderwijsmuseum in gebouw "De Holland". Met ons arbeidsmarktbeleid versterken we de samenwerking tussen partners om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden. De match tussen vraag en aanbod is nu verbeterd en het urgentiebesef is bij alle partners groter. We werken aan structurele versterking van de kennisinfrastructuur in de regio. Deze impulsen lopen komende jaren door; veel is een kwestie van lange adem. Om in de komende bestuursperiode ook ruimte voor investeringen te houden hebben wij bij de Kadernota 2014 geregeld om structureel € 1 miljoen vrij te maken. Bovengenoemde elementen zijn aan het begin van deze collegeperiode samengebracht in onderstaand figuur (als het ware het "beeldmerk" van deze collegeperiode).
Gepubliceerd 16-01-2014