Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118636

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118636

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118636
Onderwerp Aanpassing masterplan Gezondheidspark
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 24-11-2008 15:46:05
Onderwerp Aanpassing masterplan Gezondheidspark
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 103 - Gezondheidspark
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Groot project Gezondheidspark
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078-6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Leijten, Peter (P)
Datum verzending 26-11-2008
Agendacommissie 02-12-2008
Adviescommissie 16-12-2008
Raad 03-02-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

.709 Aanpassing masterplan, herijking grex en actualisatie risicomanagement Gezondheidspark

 

Dordtse Kamers 16 december 2008:  De commissie bespreekt de aanpassingen in het stedenbouwkundige masterplan en (in beslotenheid) de herijking van de grondexploitatie en de geactualiseerde risicoanalyse. De meerderheid van de fracties heeft behoefte aan nadere informatie over de kosten die gemoeid zijn met het bouwen van een extra laag op parkeergarage D en de consequenties die dit met zich meebrengt voor de exploitatie. Deze fracties willen ook nadere informatie over het aantal wooneenheden dat de nieuw geplande woontoren zal bevatten om te kunnen bepalen welke consequenties dit met zich meebrengt voor de parkeerdruk. Besloten wordt dit voorstel voor te dragen als bespreekpunt voor de raad van 3 februari 2009. Punt van discussie is de vraag, of met het oog op de te verwachten parkeerdruk nu overgegaan moet worden tot het bouwen van een extra parkeerlaag op parkeergarage D dan wel of dit uitgesteld kan worden tot een later tijdstip. Wethouder Lagendijk zegt toe, de raad tevoren te zullen informeren over de kosten van realisatie in relatie tot de exploitatie en over het aantal te realiseren woningen. Ook de vragen van mevrouw Schellekens over de pagina’s 4 en 5 van bijlage 2B zal hij voor de raadsbehandeling beantwoorden. Tot slot maakt de wethouder melding van een actuele analyse van het Grondbedrijf. De verwachting is dat deze niet zal leiden tot aanpassing in de nu voorliggende risicoanalyse. Indien dat wel het geval is, zal hij de raad daarover informeren. Dan wordt tevens bezien in hoeverre de informatie van invloed is op de behandeling van dit onderwerp in de raad van 3 februari 2009.

 

Discussiepunt(en) Raad:

Punt van discussie is de vraag, of met het oog op de te verwachten parkeerdruk nu overgegaan moet worden tot het bouwen van een extra parkeerlaag op parkeergarage D dan wel of dit uitgesteld kan worden tot een later tijdstip.

 

28 januari 2008:

Als bijlage is toegevoegd (gerelateerd Dossier) de brief van de wethouder (PM/2009/80) met beantwoording van vragen over met Gezondheidspark, die open waren blijven staan tijdens de vergadering van 16 december 2008. De brief zal worden betrokken bij de

Gepubliceerd 24-11-2008