Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118634

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118634

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118634
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voorontwerp bestemmingsplan ‘Gebied Oostpoort e.o.’
Ingekomen/gepubliceerd 25-11-2008 10:30:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voorontwerp bestemmingsplan ‘Gebied Oostpoort e.o.’
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 15 april jl. heeft de raad voor het gebied Oostpoort e.o. een voorbereidingsbesluit genomen om activiteiten, die juridisch niet kunnen worden tegengehouden maar ongewenst zijn met het oog op de toekomstige ontwikkeling van het gebied, tegen te kunnen houden. De bescherming van een voorbereidingsbesluit vervalt na 1 jaar. De bescherming kan worden voortgezet door tijdig een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. De voorbereiding van een bestemmingsplan waarbij de toekomstige bestemming, zoals verwoord in de ontwerp Structuurvisie Dordrecht 2020 (knooppunt van vrijetijdsvoorzieningen) vergt meer tijd dan 1 jaar. Daarom stelt het college u voor, nu een ‘tussenplan’ vast te stellen, waarbij enerzijds de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit wordt gecontinueerd en anderzijds zoveel mogelijk wordt uitgegaan van bestaande functionele en bebouwingsmogelijkheden. Het voorontwerp wordt u voorgelegd in het kader van de voor bestemmingsplannen in Dordrecht gangbare procedure die inhoudt dat u:

1. kennis neemt van het voornemen zoals verwoord door het college in het voorontwerp;

2. dit beoordeelt op compleetheid waar het gaat om aspecten die door uw fractie van belang of van waarde worden bevonden voor het inspraaktraject dat volgt;

3. accenten meegeeft aan het college om te betrekken bij het inspraaktraject;

4. het ontwerpbestemmingsplan met de gemaakte opmerkingen en meegegeven accenten op basis van de commissiebehandeling vrijgeeft voor inspraak; en

5. het ontwerpbestemmingsplan verder behandelt na afronding van het inspraaktraject en de daaruit voortkomende aanpassingen en eindredactie. Raads- en commissieleden die geabonneerd zijn op de stukken m.b.t. ruimtelijke ordening ontvangen plankaart en planboekje als aparte bijlagen in hun enveloppe.

Gepubliceerd 25-11-2008