Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118606

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118606

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118606
Onderwerp Raadsinformatiebrief over herziening zone industrielawaai Groote Lindt/ Dordt West
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2008 09:38:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over herziening zone industrielawaai Groote Lindt/ Dordt West
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Bij de behandeling van het Masterplan Zeehavengebied heeft u het college o.a. verzocht de revisie van de in het gebied geldende bestemmingsplannen (die samen met het Zonebeheerplan het toekomstige functioneren van het Zeehavengebied mogelijk moeten maken) voortvarend ter hand te nemen. Hierbij treft u hierbij het voorontwerp bestemmingsplan ‘Herziening zone industrielawaai Groote Lindt/Dordt West’ aan. Kern van het voorstel – voor zover betrekking hebbend op Dordrecht - is de zone voor de binnenstad en het westelijk deel van de 19e eeuwse Schil te verkleinen en ter hoogte van Krispijn en Wielwijk uit te breiden. De gemeenten Binnenmaas en Zwijndrecht zullen binnenkort ook overgaan tot aanpassing van de op hun grondgebied geldende bestemmingsplannen. Het voorontwerp wordt u voorgelegd in het kader van de voor bestemmingsplannen in Dordrecht gangbare procedure die inhoudt dat u:

1. kennis neemt van het voornemen zoals verwoord door het college in het voorontwerp;

2. dit beoordeelt op compleetheid waar het gaat om aspecten die door uw fractie van belang of van waarde worden bevonden voor het inspraaktraject dat volgt;

3. accenten meegeeft aan het college om te betrekken bij het inspraaktraject;

4. het voorontwerp met de gemaakte opmerkingen en meegegeven accenten op basis van de commissiebehandeling vrijgeeft voor inspraak; en

5. het ontwerpbestemmingsplan verder behandelt na afronding van het inspraaktraject en de daaruit voortkomende aanpassingen en eindredactie.

Gepubliceerd 18-12-2008