Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118592

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118592

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118592
Onderwerp Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 16-10-2008 11:11:31
Onderwerp Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011
Programma Werk en Scholing
Onderwerplijstnr 35 - Onderwijs
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Agendacommissie 04-11-2008
Adviescommissie 16-12-2008
Raad 06-01-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het kaderstellend document met betrekking tot voortijdig schoolverlaten, dat u in juni 2005 hebt vastgesteld, is op tal van onderdelen aan actualisatie toe. In bijgaand raadsvoorstel en de eveneens bijgaande beleidsnota (bijlage 1) wordt beschreven welke ontwikkelingen daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast wil het college activiteiten ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten onder bepaalde voorwaarden faciliteren; op basis van een bepaalde werkwijze en een gezamenlijk activiteitenplan van de samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Dordrecht. Dit alles om te bevorderen dat er een samenhangende aanpak op dit beleidsterrein tot stand wordt gebracht. Ook deze aspecten vindt u in het raadsvoorstel en de beleidsnota terug.

Het activiteitenplan van de samenwerkende scholen wordt niet alleen opgemaakt als uitwerking van dit nieuwe lokale beleidskader, maar is ook een gevolg van het onderzoek dat de vijf landelijke inspecties in het kader van het integraal toezicht jeugd (ITJ) op dit terrein hebben uitgevoerd. Het ITJ-onderzoeksrapport treft u eveneens bijgaand aan (bijlage 2).

De factsheet 1-loket verzuim en VSV (bijlage 3) en het convenant met de staatssecretaris van OCW inzake terugdringen van het aantal VSV-ers in 2007-2011 (bijlage 4) kunt op het RIS raadplegen.

 

U wordt in de gelegenheid gesteld uw opvattingen over het voorgestelde beleid en de aangegeven aanpak kenbaar te maken.


Gepubliceerd 16-10-2008