Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118539

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118539

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118539
Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan De Nieuwe Dordtse Biesbosch
Ingekomen/gepubliceerd 08-09-2008 07:36:48
Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan De Nieuwe Dordtse Biesbosch
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

.622 Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan ‘De Nieuwe Dordtse Biesbosch’

Zie vergaderpunt oude RIS

Om de uitvoering van het – in 2005 vastgestelde – Raamplan SGP Dordrecht mogelijk te maken, is vaststelling van een bestemmingsplan nodig. Met deze raadsinformatiebrief wordt u het
voorontwerp van dit bestemmingsplan aangeboden. Het voorontwerp, dat u nu wordt aangeboden, is – in afwijking van de gebruikelijke procedure bij
bestemmingsplannen - door het college al vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot16 augustus. U bent hierover door de portefeuillehouder op 19 juni jl. geïnformeerd. Op dit moment wordt nog aanvullend milieuonderzoek gedaan; zodra dit is afgerond, zal het zgn. artikel 10 BRO-overleg worden gevoerd. Na afronding daarvan en eventuele aanpassing van het voorontwerp volgt ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. Planboekje en plankaart, Beeldkwaliteitplan en Samenvatting MER zijn als aparte bijlagen in uw enveloppe bijgesloten.
Agendacommissie 26 augustus 2008:
De AC heeft besloten deze raadsinformatiebrief voor dit moment ter kennisneming te agenderen voor de raad van 2 september 2008 en de opmerkingen en aanvullingen vanuit de raad aan het
college meegeven nadat de inspraak- en artikel 10 BRO-reacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan, dat voor de ter inzage legging aan de raad wordt aangeboden.
Gemeenteraad 2 september 2008:
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Relevante stukken:
- Vaststellen Raamplan SGP Eiland van Dordrecht, adviescommissie 27 juni en raad 4 juli 2007 (grosnummer 65)
- Vaststellen richtlijnen MER, adviescommissie 23 januari en raad 30 januari 2007(grosnummer 65a)
- Aanvaarden MER SGP Eiland van Dordrecht, raad 22 januari 2008 (grosnummer 65b)
- Raadsinformatiebrief over het SGP Eiland van Dordrecht, raad 17 oktober 2006 (grosnummer 157)

 

Gepubliceerd 08-09-2008