Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118538

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118538

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118538
Onderwerp Voorbereidingsbesluit Tongplaat en Louisa- en Cannemanspolder
Ingekomen/gepubliceerd 18-09-2008 08:11:04
Onderwerp Voorbereidingsbesluit Tongplaat en Louisa- en Cannemanspolder
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Toelichting:

Het college wil met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening voorbereidingen treffen om toekomstige functies en ontwikkelingen in de polder Tongplaat en de Louisa- en Cannemanspolder en de aanleg van een landbouwweg in laatstgenoemde polder mogelijk te maken. Gelet op het bepaalde in artikel 19, vierde lid, onder b jo. artikel 33, tweede lid, van de WRO kan dat alleen, als het voor het betreffende gebied geldende bestemmingsplan minder dan 10 jaar van kracht is, tenzij een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of de raad een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Zoals uit het raadsvoorstel blijkt, dateert het geldende bestemmingsplan (‘Gedeelte landelijk gebied’) van 1985. Ter inzage legging van het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied (‘De Nieuwe Dordtse Biesbosch’, zie grosnummer 622) heeft nog niet plaatsgevonden. Het college vraagt u een voorbereidingsbesluit te willen nemen. Omdat de desbetreffende bouwaanvragen voor 1 juli 2008 zijn ingediend, is de ‘oude’ Wet op de ruimtelijke ordening nog van toepassing.

Gepubliceerd 18-09-2008