Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118439

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118439

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118439
Onderwerp Raadsvoorstel over Hotel Bellevue
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2008 12:05:27
Onderwerp Raadsvoorstel over Hotel Bellevue
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Na het faillissement van de vorige eigenaar heeft hotel Bellevue enkele jaren leeggestaan.
In de raadsinformatiebrief Dordtse Horeca in ontwikkeling (groslijst 45a) is de ambitie
weergegeven dat in 2012 het Groothoofd overdag een toeristische trekpleister is een het
complete blok bestaat uit een combinatie van hotel/restaurant Bellevue en cafés inclusief
(winter)terrassen. Verder is dan het knelpunt parkeren in de directe omgeving opgelost.
De nieuwe eigenaar van het hotel-restaurant aan het Groothoofd wil grootscheeps verbouwen,
waarmee de genoemde ambitie voor een (groot) deel kan worden gerealiseerd. De plannen
voorzien onder meer in de bouw van een nieuwe serre aan het water en de verdieping van de
kelder zodat daar een brasserie kan komen. Voorts krijgt Bellevue een luxe restaurant (op de
begane grond), 15 hotelkamers, vergader- en kantoorruimten en een kookstudio.
Om deze plannen te kunnen realiseren heeft het college concrete afspraken over de huur van de
Groothoofdspoort, investeringen in de openbare ruimte, exclusieve parkeerplaatsen, verkoop
grond en mogelijkheden voor een dependance.
Het college heeft aan de exploitant exclusieve parkeerplaatsen voor gasten toegezegd voor de
helft van de hotelkamers (8 plaatsen). Hiervoor wordt het parkeerterrein aan de kop van de
Taankade/ Boomstraat benut.
Om een verdiepte brasserie mogelijk te maken moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd aan
de kade en maatregelen getroffen worden tegen overstromingen bij hoog water. Tenslotte zal aan
de kant van de Wijnstraat een valid-parking worden ingericht, waarbij wordt nagegaan of de halte
van de citybus gehandhaafd kan blijven.
De bewoners hebben tijdens een informatieavond aangegeven dat zij in principe positief staan
tegenover de ontwikkeling van de locatie, maar ongerust zijn over de druk op de openbare ruimte
Verder denken zij dat de parkeerdruk verder zal toenemen. Tenslotte hebben de bewoners angst
voor trillingshinder door de bouwactiviteiten. In zijn bijdrage op het sprekersplein heeft de heer
Drexhage namens de bewonersvereniging Wijnstraat Noord e.a. deze punten ook aangehaald.
Het college stelt voor kennis te nemen van de genoemde ontwikkeling van Bellevue als
hoogwaardig hotel-restaurant en voor de aanpassingen aan de openbare ruimte een krediet van
€100.000, - beschikbaar te stellen.
U wordt geadviseerd, ondanks dat de ontwikkeling van het gebied Groothoofd een bevoegdheid
van het college betreft en in overeenstemming is met de uitgangspunten van de eerder
vastgestelde beleidsnota met het college van gedachten te wisselen over de geschetste
ontwikkeling aan de hand van de ambities en de inspraakreacties van de betrokkenen.

Gepubliceerd 14-03-2008