Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118383
Onderwerp Raadsvoorstel over proces-/parkmanagement en veiligheid op het Leerpark
Ingekomen/gepubliceerd 04-03-2008 10:43:52
Onderwerp Raadsvoorstel over proces-/parkmanagement en veiligheid op het Leerpark
Programma Werk en Scholing
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Van de kant van de raad is in de afgelopen periode enkele malen aandacht gevraagd voor de
vernielingen die op het Leerpark plaatsvinden en in het verlengde daarvan de wens uitgesproken
het toezichtsregiem onder de loep te nemen. Ook de verkeersveiligheid voor leerlingen is recent
aan de orde geweest en met name het Wartburg College heeft hierop de aandacht gevestigd.
Het college heeft deze zaken eveneens als een dringend probleem ervaren en besloten tot het
treffen van een aantal - in bijgaand raadsvoorstel opgesomde – maatregelen die bijdragen aan de
oplossing van de problematiek. Voor een deel betreffen dat maatregelen voor het huidige
schooljaar, omdat de situatie daarom vroeg. Voor de langere termijn is echter een structurele
aanpak nodig in de vorm van parkmanagement, waarvan veiligheid en toezicht onderdeel zal
uitmaken. Aangezien in de begroting van het Leerpark geen financiële reservering voor de met de
maatregelen gemoeide kosten is opgenomen, is er door het college gezocht naar andere
kostendragers en financieringsmogelijkheden. Het resultaat daarvan vindt u eveneens terug in het
raadsvoorstel.
De raad wordt uitgenodigd zijn oordeel uit te spreken over de door het college aangegeven
aanpak en financieringswijze en voorgesteld een besluit te nemen over de in het ontwerpraadsbesluit
geformuleerde beslispunten.

Gepubliceerd 04-03-2008