Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118329

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118329

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118329
Onderwerp Raadsvoorstel en raadsinformatiebrief over Invulling Energiehuis
Ingekomen/gepubliceerd 31-10-2007 15:56:07
Onderwerp Raadsvoorstel en raadsinformatiebrief over Invulling Energiehuis
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In het gebied Stadswerven neemt het onderdeel Energiehuis een bijzondere positie in. De
gemeentelijke ambitie is dat dit industriële erfgoed door middel van herprogrammering,
herbestemming en uitbreiding ontwikkeld wordt tot een centrale voorzieningenknoop aan het
Wantij in de sfeer van cultuurbeoefening, culturele educatie, horeca en ondernemerschap,
inclusief parkeren.
In april 2005 heeft u, als onderdeel van de Koepelnotitie Ontwikkelingen Binnenstad/
Stadswerven, een eerste richtinggevende beslissing genomen ten aanzien van de invulling van
het Energiehuis. U stelde toen ook een voorbereidingskrediet beschikbaar. Nadien bleek dat de
totale investerings- en exploitatiekosten aanzienlijk hoger uitpakten dan in het desbetreffende
raadsvoorstel was geraamd. Het college heeft zich op de ontstane situatie beraden en nader
onderzoek laten verrichten naar de verbouwings-, inrichtings- en gebruiksaspecten, alsmede de
daarmee gemoeid zijnde kosten. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek en na
grondige afweging van de in beeld gebrachte vier invullingsvarianten is het college tot de
conclusie gekomen dat variant 3a de beste optie is. Het door u in 2005 geaccordeerde
ontwikkelconcept is bij de overwegingen en besluitvorming van het college niet uit het oog
verloren.
In bijgaand raadsvoorstel wordt u hierover geïnformeerd en u voorgesteld om eveneens te kiezen
voor variant 3A. Daarnaast wordt u - uitgaande van uw keuze voor variant 3A - gevraagd een
tweede voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen uit de post Strategische Investeringen. U
wordt gevraagd dit voorstel op zijn merites te beoordelen. Met uw te nemen beslissing zet u een
tweede belangrijke stap in dit dossier, op basis waarvan het college kan verder werken in de
richting van een voorlopig en definitief ontwerp.
Na het gereedkomen van het definitieve ontwerp c.a. in het 1e kwartaal 2009 zal het college u
een voorstel doen om het voor de realisatie benodigde krediet beschikbaar te stellen, dat als
taakstellend mag worden aangemerkt.
Voor wat betreft paragraaf 5. Risicobeheersing in het raadsvoorstel wordt u erop gewezen dat u
één dezer dagen een raadsinformatiebrief zal bereiken met een reactie van het college op het
onlangs uitgebrachte onderzoeksrapport van Deloitte over risicomanagement bij de 13 grote
projecten, waartoe ook het Energiehuis behoort. In de bewuste brief geeft het college ook aan
welke algemene en specifieke maatregelen het naar aanleiding van dit rapport wil treffen. Aan u
de vraag of de risico’s in het voorliggende raadsvoorstel afdoende in beeld zijn gebracht en of u
tevreden bent over de wijze waarop met de risico’s wordt omgegaan, gegeven het resultaat van
het onderzoek van Deloitte.

Gepubliceerd 31-10-2007