Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1182925

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1182925

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1182925
Onderwerp Krediet beschikbaar stellen tbv realisatie tijdelijk parkeerterrein Steegoversloot
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2013 08:57:03
Onderwerp Krediet beschikbaar stellen tbv realisatie tijdelijk parkeerterrein Steegoversloot
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.M. van Beers, 770 4891 / C. Meijer, 770 4272
Datum B&W Besluit 10-12-2013
Gerelateerde zaak 1118025
Datum verzending 19-12-2013
Agendacommissie 07-01-2014
Adviescommissie 28-01-2014
Raad 04-02-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De raad heeft op 15 oktober 2013 het voorstel voor een openbare parkeergarage aan het Kromhout afgewezen. Dit raadsvoorstel bevat een nieuw plan om het aantal parkeerplaatsen in het oostelijk deel van het centrum uit te breiden op de locatie Steegoversloot. De locatie Steegoversloot is in volle eigendom van de gemeente Dordrecht. Het Johan de Witt Gymnasium heeft de schoolgebouwen op deze locatie, het voormalig Da Vinci College, tot 1 november jl. in gebruik gehad als tijdelijke huisvesting. Er wordt voorgesteld het niet monumentale deel van het schoolgebouw te slopen en tijdelijk een parkeerterrein met 120 parkeerplaatsen op maaiveldniveau te realiseren. Het parkeerterrein wordt openbaar en leidt tot een significante toename van de beschikbare parkeerplaatsen in het oostelijk deel van het centrum. Op termijn blijft het realiseren van een parkeergarage inclusief een bouwprogramma het voornemen, conform eerdere besluiten van de raad. De bestaande bebouwing achter rijksmonument de Doelesteyn dient gesloopt te worden om aanleg van het parkeerterrein, en iedere andere toekomstige ontwikkeling, mogelijk te maken. Vanwege de (rijks)monumenten in de directe omgeving dient het slopen zorgvuldig te gebeuren. De raad wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen voor de sloop van het gebouw, evenals voor de aanleg van het parkeerterrein, inclusief de benodigde onderzoeks- en voorbereidingskosten. Dit voorstel omvat tevens een opdracht om een strategische ontwikkelvisie voor de locatie Steegoversloot op te stellen voor de middellange termijn.
Gepubliceerd 19-12-2013