Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118133

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118133

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118133
Onderwerp Raadsinformatiebrief en raadsvoorstel over aankoop voormalige boerderij Crabbehof
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2007 08:13:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief en raadsvoorstel over aankoop voormalige boerderij Crabbehof
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 121 - Manege aan de Spirea
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Om op termijn te kunnen beschikken over de grond (bijvoorbeeld ten behoeve van
herontwikkeling) heeft het college besloten tot de aankoop van de percelen Spirea 1, 1a, 1b en
1c (voorheen boerderij Crabbehof, thans Manege). Met de eigenaar is overeenstemming bereikt
over de koopsom. Omdat een faillissement van de eigenaar niet denkbeeldig is, wil het college de
eigendomsoverdracht (en dus de betaling van de koopsom) op korte termijn effectueren.
Met bijgaande raadsinformatiebrief wordt u van dit voornemen op de hoogte gesteld. Bijgevoegd
zijn een raadsvoorstel en ontwerpbesluit om het benodigde krediet ad € 75.000,-- te verkrijgen.
Uit ambtelijke informatie is gebleken dat spoed is vereist, omdat bij een eventueel faillissement
van de huidige eigenaar verwerving van de boerderij met ondergrond door de gemeente ernstig
kan worden bemoeilijkt.

Gepubliceerd 13-04-2007