Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117944

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117944

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117944
Onderwerp Parkeergarage Steegoversloot – rapporten Arcadis en Grontmij
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2007 08:41:40
Onderwerp Parkeergarage Steegoversloot – rapporten Arcadis en Grontmij
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Tijdens de Algemene Beschouwingen over de Begroting 2003 op 12 en 13 november 2002 is
een motie aangenomen met de oproep om de concrete uitwerking van een parkeergarage aan het
Steegoversloot. Via de hierboven genoemde stukken is de raad sindsdien over de voortgang en
relevante ontwikkelingen geïnformeerd.
In het hierboven genoemde raadsvoorstel ‘Haalbaarheidsonderzoek parkeergarage Steegoversloot’
heeft het college gerapporteerd over de uitkomsten van de onderzoeken naar de haalbaarheid van
een parkeergarage en de daaraan door het college verbonden conclusies. De onderzoeksrapporten
zelf (van Arcadis en Grontmij) zijn destijds niet beschikbaar gesteld. De behandeling in raad en
commissie had – op uitdrukkelijk verzoek van de portefeuillehouder en met het oog op de
voortgang - uitsluitend betrekking op beschikbaarstelling van het gevraagde krediet voor een
haalbaarheidsonderzoek op het aspect luchtkwaliteit en een budgetoverschrijding. Afgesproken
werd dat bespreking van de haalbaarheid en de daaraan te verbinden conclusies in een latere
vergadering zouden plaatsvinden. Het onderwerp is op de voorraadagenda van de commissie R&E
geplaatst. Op 22 november 2005 heeft de commissie R&E besloten het onderwerp vooralsnog
niet te agenderen in afwachting van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek op het
gebied van de luchtkwaliteit.
In het raadsvoorstel over de realiseringsstrategie (groslijstnr. 30) wordt vermeld dat op basis van
een nieuw rekenmodel is bepaald, dat de parkeergarage naar verwachting binnen de geldende
regelgeving kan worden gerealiseerd. Bij de behandeling van dit voorstel in een opiniekamer op
16 januari 2007 is door verschillende fracties aangedrongen op het alsnog beschikbaar stellen
van de rapporten van Arcadis en Grontmij. Deze rapporten zijn inmiddels beschikbaar gekomen en
worden u hierbij aangeboden.

Gepubliceerd 19-01-2007