Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117942

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117942

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117942
Onderwerp Het al dan niet uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de koopovereenkomst met het Da Vinci College en het beschikbaar stellen van krediet.
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2008 09:54:58
Onderwerp Het al dan niet uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de koopovereenkomst met het Da Vinci College en het beschikbaar stellen van krediet.
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078-6398285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Pronk, Monique (M.)
Datum verzending 03-12-2008
Agendacommissie 25-11-2008 en 06-01-2009
Adviescommissie 09-12-2008
Raad 03-02-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Betreft: oud groslijstnummer 230e

Toelichting:

Het Da Vinci College heeft opstallen en grond in haar bezit op de locatie die begrensd wordt door Steegoversloot/Schoolstraat/Stek en het gerechtsgebouw. Da Vinci wil deze locatie verkopen. De gemeente wil het pand Steegoversloot 38-40 verwerven voor de toekomstige ontwikkeling van de locatie ten behoeve van onder andere een parkeergarage en kantoren. De onderhandelingen hebben geresulteerd in overeenstemming tussen de gemeente en Da Vinci. Tussen partijen is een koopovereenkomst opgesteld waarover u in dit raadvoorstel nader wordt geïnformeerd.

Het sluiten van dergelijke overeenkomsten is een bevoegdheid van het college. Omdat met deze transactie een bedrag van meer dan € 350.000,-- is gemoeid, wordt de raad (op basis van afspraken tussen raad en college) vooraf in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen koopovereenkomst te uiten. De raad wordt ook gevraagd in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.


Agendacommissie 25 november 2008:
De Agendacommissie heeft besloten om dit raadsvoorstel te betrekken bij de behandeling van de raadsinformatiebrief ‘parkeergarages Steegoversloot en Kromhout’ (groslijstnummer 2008.230d) in een programmakamer Ondernemerschap en Bereikbaarheid op 9 december 2008.

Adviescommissie 9 december 2008:
In de commissievergadering over de parkeergarages Steegoversloot en Kromhout, waarbij dit voorstel betrokken kon worden, is niet expliciet over deze transactie gesproken. Het raadsvoorstel wordt opnieuw geagendeerd: hetzij in combinatie met grosnr. 230d (parkeergarages Steegoversloot en Kromhout) in de raad van 3 februari 2009, hetzij afzonderlijk in een van de vergaderingen van de Adviescommissie in januari 2009. De Agendacommissie zal hierover op 6 januari 2009 beslissen.

Agendacommissie 6 januari 2009:

De Agendacommissie besluit dit stuk als bespreekpunt te agenderen voor de raad van 3 februari 2009.

Gepubliceerd 03-12-2008