Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117858

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117858

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117858
Onderwerp Raadsinformatiebrief met bijlage over Integraal Plan van Aanpak Hostel Dordrecht
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2008 10:33:04
Onderwerp Raadsinformatiebrief met bijlage over Integraal Plan van Aanpak Hostel Dordrecht
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 0786396270
Aanspreekpunt e-mail WVE.Verboom@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Toelichting

LET OP: een deel van deze informatie heeft u eerder al ontvangen. Omdat de bijlage ontbrak,
wordt u de informatie nu opnieuw aangeboden (inclusief bijlage).
Zie ook de toelichting op behandelflap 2007.180a.
Medio september 2007 bent u geïnformeerd over het besluit van het college om over te gaan tot
de feitelijke ontwikkeling van een hostelvoorziening met 24 opvangplaatsen en de
beschikbaarstelling van het benodigde krediet voor de proces- en aanloopkosten. Bij de
behandeling hiervan in de adviescommissie en de raad bleek u overwegend tevreden met de
college-aanpak. Er werden wel een aantal zorg- c.q. aandachtspunten geuit ten aanzien van de
volgende aspecten: de locatiekeuze voor een dergelijke voorziening en de communicatie daarover,
de financiële kant van de zaak, de wenselijkheid van gebruikersvoorzieningen, de verblijfsduur
van de bewoners, de door- en uitstroom en de samenwerking en rolafspraken met de
zorginstellingen. Ook werd een tijdplanning gemist.
Het college heeft zich voorgenomen u na afronding van elke projectfase in te lichten over de
voortgang. Op weg naar de realisatie van een hostelvoorziening is er nu opnieuw een fase
afgerond: Nadat er in december 2007 een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten met de
betrokken zorginstellingen en het Zorgkantoor ligt er nu een plan van aanpak op tafel. Hierover
wordt u doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief geïnformeerd. Dit plan van aanpak biedt u
informatie over: locatiekeuzetraject, programma van eisen voor de locatie, zorgaanbod,
omgevingsbeheer, communicatie, financiële paragraaf en projectplanning.
In de loop van het 2e kwartaal van 2008 zal het college u rapporteren over de feitelijke
locatiekeuze, alvorens daarover een definitief besluit te nemen en daarmee naar buiten te treden.

Gepubliceerd 14-03-2008