Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117733

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117733

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117733
Onderwerp Verzoek PvdA-fractie om te onderzoeken of lastminute verkoop kaarten Kunstmin mogelijk is
Ingekomen/gepubliceerd 25-08-2006 12:05:12
Onderwerp Verzoek PvdA-fractie om te onderzoeken of lastminute verkoop kaarten Kunstmin mogelijk is
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het college heeft op 14 november 2006 besloten zijn besluit van 30 maart 2004 tot overdracht
van de taken en bevoegdheden van de leerplicht en de regionale meld- en coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten aan de Regio Zuid-Holland Zuid ongedaan te maken. Voor die
constructie is in 2004 gekozen om de bestuurlijk en inhoudelijke implementatie van RBL+te
kunnen vormgeven. Het RBL+ bleef toen in organisatorische zin nog tijdelijk bij de gemeente
Dordrecht. In plaats daarvan heeft het college nu het besluit genomen om die taken en
bevoegdheden - maar nu zowel in bestuurlijke en inhoudelijke als ook in organisatorische zin –
over te dragen aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Het college stelt u voor
daarmee in te stemmen.
Verder vraagt het college uw goedkeuring op zijn besluit om het Dordtse aandeel in de
overgangskosten, groot € 18.360,-, beschikbaar te stellen, hetgeen budgettair neutraal kan
worden afgewikkeld.
Het is voorts noodzakelijk een bedrag, groot € 237.104,-, uit de algemene reserve te onttrekken
en naar de GR Drechtsteden over te brengen om de kosten van de kwaliteitsslag, die het RBL+
moet maken, te kunnen bekostigen. Daarvoor is wel een begrotingswijziging noodzakelijk en het
college vraagt u tot slot ook daaraan uw instemming te verlenen.
Bovenvermelde collegebesluiten bevatten geen beleidsmatige implicaties, die van invloed zijn op
de wijze, waarop Bureau RBL+ zijn taken en werkzaamheden uitoefent.

Gepubliceerd 25-08-2006