Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117677

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117677

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117677
Onderwerp Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2006 13:24:40
Onderwerp Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Dordrecht
Programma Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen)
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In de Managementletter van 2005 heeft Deloitte aangegeven dat de Gemeente Dordrecht niet
voldeed aan de eis uit de Wet FIDO met betrekking het aanwezig zijn van een treasurystatuut
( zie blz.11 en 12). Met het verschijnen van dit statuut wordt nu wel voldaan aan de eis uit de
wet FIDO.
Het treasurystatuut heeft tot doel de meerjarige beleidskaders aan te geven waarbinnen de
gemeente Dordrecht haar geldstromen, saldo- en renterisico’s kan beheren en besturen opdat
kosten en risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Het is de bevoegdheid van de raad om dit
statuut vast te stellen.

Gepubliceerd 16-06-2006