Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117567

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117567

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117567
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 'Schil-oost'
Ingekomen/gepubliceerd 30-10-2008 08:38:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 'Schil-oost'
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 16 mei 2006 is het voorontwerp bestemmingsplan ‘Schil-oost’ besproken in een opiniekamer van de Adviescommissie. Vervolgens zijn de inspraakprocedure en het overleg met de partners als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening gestart. Met deze raadsinformatiebrief informeert het college u over de op het voorontwerp binnengekomen inspraakreacties en de zgn. artikel 10 BRO-reacties. Een samenvatting is opgenomen in de bijlagen 1 en 2. Per reactie is daarin aangegeven of en zo ja tot welke wijzigingen de reacties naar het oordeel van het college leiden. Na de ter inzage legging van het ontwerp en de afhandeling van eventueel in te dienen zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan u ter behandeling en vaststelling aangeboden.

Gepubliceerd 30-10-2008