Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1162152

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1162152

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1162152
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen en kwijtschelden lening RTV Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2013 10:35:59
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen en kwijtschelden lening RTV Dordrecht
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 24 - Media
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S.F. Oosterhof, 770 4743
Datum B&W Besluit 05-11-2013
Gerelateerde zaak 1099216
Datum verzending 14-11-2013
Agendacommissie 19-11-2013
Adviescommissie nvt
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Na het verkrijgen van de uitzendmachtiging voor de lokale omroep voor de periode 2013-2017 heeft RTV Dordrecht met haar samenwerkingspartners enkele belangrijke stappen gezet naar een gezonde, eigentijdse omroep: - er is een vernieuwd bestuur aangetreden dat zich heeft gecommitteerd aan enkele duidelijke opgaven; - in september 2013 is een nieuwe directeur aangetreden met de opdracht om prioriteit te leggen bij ontwikkeling van de interne organisatie en acquisitie van opdrachten en commerciële inkomsten; - in november 2013 wordt de huisvesting op het Leerpark gerealiseerd. RTV Dordrecht komt onder één dak met Da Vinci Media en RTV Rijnmond. Dit biedt uitgelezen mogelijkheden voor inhoudelijke en facilitaire samenwerking; - in het ondernemingsplan van RTV Dordrecht zijn inhoudelijke ambities verwoord. De omroep ligt op koers om deze concrete, gekwantificeerde opgaven te behalen; - de financiële positie van de omroep verbetert. In 2012 is een positief jaarresultaat behaald en ook de prognose voor 2013 is positief. De organisatie¬kosten zijn teruggebracht en de inkomsten worden verhoogd. Op 25 september heeft uw raad twee moties aangenomen (zie bijlage): - Motie 1 heeft betrekking op de lening van € 208.500,-- die in 2005 door de gemeente Dordrecht aan RTV Dordrecht is verstrekt. De aanvang van de aflossing van deze lening is tussentijds enkele malen uitgesteld en staat nu in de boeken vanaf 2014. In de motie wordt het college verzocht om de raad een besluit voor te leggen waardoor de lening onder bepaalde voorwaarden wordt kwijtgescholden. Op dit moment is volgens het college aan twee van de drie voorwaarden in voldoende mate voldaan. Per april 2014 kan worden bepaald of dit ook het geval is voor de derde voorwaarde. Uw raad kan op dat moment een definitief voorstel over kwijtschelding tegemoet zien. - Motie 2b heeft als doel te bevorderen dat de omroep zendtijd tegen een sociaal tarief aanbiedt aan niet-commerciële verenigingen en instellingen. De lokale omroep heeft recent bepaald dat er twee tariefstelsels ontwikkeld worden die als basis gelden voor gesprekken met mogelijke partners: een basistarief en een tarief voor minder draagkrachtige partners.
Gepubliceerd 07-11-2013