Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1145479

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1145479

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1145479
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-11-2013 11:17:43
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon (078) 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A van Gerven, 770 4361
Datum B&W Besluit 08-10-2013
Gerelateerde zaak 1083160
Datum verzending 24-10-2013
Agendacommissie 12-11-2013 + 19-11-2013
Adviescommissie nvt
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Vanaf 2008 is het sportbeleid in Dordrecht, ondermeer met de komst van de Sportboulevard, geïntensiveerd. Het nieuwe beleid, gevisualiseerd met het Dordtse sportwiel, heeft zichtbaar geleid tot resultaat in de stad. De uitvoering van het sportbeleid is een verantwoordelijkheid van het Sportbedrijf. Samenwerking is het sleutelbegrip in de rolopvatting van het Sportbedrijf. Het thema sport valt of staat nu eenmaal bij de inzet en betrokkenheid van heel veel organisaties en individuen. De ontwikkelingen in de sportwereld maar zeker ook de ontwikkelingen qua rolopvatting en financiën van een gemeentelijke organisatie zoals de Dordtse, maken dat de uitvoering van het sportbeleid ook continu gaat over het maken van keuzes. Het Dordtse sportbeleid kenmerkt zich door de integrale visie. In het sportbeleid is immers aandacht voor alle deelterreinen van de sport (de "spaken van het Dordtse sportwiel"). Bij de continuering van het uitvoeringsprogramma van het sportbeleid, de "extensiveringsoperaties" van de afgelopen jaren en de opgave van het Sportbedrijf om na een tegenvallend resultaat in 2011 weer structureel binnen budget te komen is deze integraliteit bewust behouden. Binnen de deelterreinen zijn echter wel keuzes gemaakt. Één van de gemaakte keuzes bij de totstandkoming van de begroting 2012 en de extensiveringstaakstelling voor het Sportbedrijf van 5% in dat jaar, is het terugbrengen van de inzet van Sportstimulering. Deze maatregel is gefaseerd uitgevoerd en dit schrijven gaat concreet over het stoppen met de uitvoering van de taak sportbuurtwerk. Het stoppen van de taak sportbuurtwerk heeft gevolgen voor 4 medewerkers (2 fte) van het Sportbedrijf. Deze brief informeert u over het besluit, het advies van de ondernemingsraad en stelt u in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Gepubliceerd 14-11-2013