Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1141564

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1141564

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1141564
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Eindevaluatie stadsbreed Funderingsherstel
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2013 15:08:55
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Eindevaluatie stadsbreed Funderingsherstel
Programma Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 75 - Funderingsproblematiek
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W. van den Engel, 078 770 4855
Datum B&W Besluit 01-10-2013
Gerelateerde zaak 1033546
Datum verzending 24-10-2013
Agendacommissie 12-11-2013
Adviescommissie 21-01-2014
Raad 28-01-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De gemeente Dordrecht werd in 1997 geconfronteerd met mogelijk forse problemen aan de funderingen in de 19e eeuwse schil, Reeland, Oud en Nieuw Krispijn. Het ging hierbij naar schatting om 1300 particuliere woningen en een nog onbekend aantal sociale huurwoningen. Om de omvang van het probleem in kaart te brengen besloot de raad op 9 december 1997 hier een onderzoek naar te laten uitvoeren. Dit onderzoek heeft geleid tot het beleidsplan funderingsaanpak dat op 3 april 2001 door de raad is vastgesteld. Het rapport gaf een antwoord op de vraag naar een stadsbrede aanpak van het funderingsprobleem van door droogstand aangetaste houten funderingspalen onder particuliere woningen in de voorraad van voor 1940. Uit het onderzoek bleek dat het werkelijk aantal woningen met mogelijke funderingsschade circa 1350 was. Gezien de omvang van het funderingsprobleem werd gesteld dat de "volkshuisvestelijke bedreiging" die van dit probleem uitging voor aanmerkelijke delen van de woningvoorraad zo groot was, dat actief en sterk ondersteunend beleid nodig was. Wel werd vastgesteld dat de gemeente geen directe verantwoordelijkheid voor de funderingen van de woningen had, maar de gemeente was van mening dat de slechte funderingssituatie voor de vele honderden woningen in de stad niet kon blijven bestaan. Om de woningeigenaren tegemoet te komen in hun kosten voor het funderingsherstel besloot de gemeenteraad een budget van 52 miljoen gulden met een risicodekking van 5 miljoen gulden beschikbaar te stellen. Communicatie is van groot belang gebleken tijdens het gehele proces. Hierbij is gebruik gemaakt van een funderingskrant die elke 2 à 3 maanden onder alle bewoners van de aandachtsgebieden werd verspreid. Daarnaast was er regelmatig overleg met de BVFP die de belangen van de woningeigenaren behartigde. De makelaars zijn op gezette tijden door de gemeente en de BVFP, geïnformeerd over het verloop van het funderingsherstel.
Gepubliceerd 03-10-2013