Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1133703

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1133703

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1133703
Onderwerp Vaststellen rapportage Prognose Reserve EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-09-2013 17:37:42
Onderwerp Vaststellen rapportage Prognose Reserve EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Stehouwer, 770 4912
Datum B&W Besluit 17-09-2013
Gerelateerde zaak 1068276
Datum verzending 03-10-2013
Agendacommissie 08-10-2013
Adviescommissie 19-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de bijlage is de verantwoordingsrapportage toegevoegd waarin de actuele stand van zaken van de reserve EPV wordt weergegeven, een prognose wordt gegeven voor de jaren 2013 en verder. Voor u ligt alleen de herijking van de Reserve EPV met de realisatie van 2012, de verwerking van de besluitvorming door de raad t/m juli 2013 inclusief de genomen besluiten bij de kadernota en het traject Richting Kiezen. De gemeenteraad heeft (in november 2012) de wens uitgesproken om alle tariefsverordeningen gelijktijdig bij de begrotingsbehandeling te behandelen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de spelregels van de EPV aan te passen en in plaats van de CPI-indexering van de maand september de CPI-indexering van februari te gebruiken. Bij de kadernota 2014 is het voorstel Prognose Reserve EPV 2013 door de raad behandeld. Dit voorstel bevatte, naast de prognose Reserve EPV 2013, ook kredietaanvragen voor projecten. De raad heeft besloten, in afwijking van de spelregels behorende bij de EPV, de kredietaanvragen voor de projecten apart te behandelen van de Prognose EPV. Deze projectvoorstellen worden via een separaat voorstel aan u aangeboden. In het kader van het meerjarig perspectief van het saldo van de reserve EPV zijn geen bijsturingsmaatregelen noodzakelijk. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de rapportage ‘Prognose Reserve EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen). De reden voor deze geheimhouding is dat in de rapportage financiële en nog te voeren aanbestedingsgegevens staan, die niet bedoeld zijn voor concurrenten. U is door middel van het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen. De financiële effecten die voortvloeien uit de in de bijlage toegevoegde rapportage worden apart aangeleverd en verwerkt in de begroting van 2014 e.v. Deze begroting wordt in het najaar van 2013 door de raad behandeld.
Gepubliceerd 23-09-2013