Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082565

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082565

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082565
Onderwerp Brief van wethouder Van de Burgt met de (concept)nota Verbonden Partijen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2013 19:37:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 4 februari 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 28 januari 2014 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 februari 2014.

Vergadering - Auditcommissie - dinsdag 9 juli 2013 18:00
Besluit:

De auditcommissie besluit dat het onderwerp voor nu voldoende is besproken. De ambtelijke organisatie past de concept nota Verbonden Parijen aan op basis van de gevoerde discussie en de input van de rekenkamercommissie. Deze aangepaste nota wordt voorgelegd aan de accountant aangezien hij de raad er meerdere malen op heeft gewezen om kritisch te zijn op de (aan) sturing van verbonden partijen. Na besluitvorming in het college wordt het proces vervolgd.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 juni 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie bevestigt de eerdere besluiten om dit stuk te agenderen voor de auditcommissie van 9 juli en vervolgens, met het advies van de auditcommissie, voor twee blokken adviescommissie op 27 augustus 2013.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit deze brief door te geleiden naar de agendacommissie. Tevens is besloten deze brief in de auditcommissie van 9 juli te bespreken en op 27 augustus in de adviescommissie.