Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1082305

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1082305

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1082305
Onderwerp Raadsinformatiebrief over "Eerlijk aanbesteden"
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2013 09:14:40
Onderwerp Raadsinformatiebrief over "Eerlijk aanbesteden"
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Doorgeleiden naar agendacommissie
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L.J .van den Beukel, 770 4160
Datum B&W Besluit 11-06-2013
Gerelateerde zaak 1020135
Agendacommissie 9-07-2013
Termijn agenda in afwachting antw. vragen agcie.Aanbesteding is net door Raad.4 feb afh motie college:ag cie 25/2
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In deze raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de motie "Eerlijk aanbesteden", die op 3 juli 2012 is aangenomen. De motie vraagt om een voorstel om het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te herzien met lokale werkgelegenheid en lokaal ondernemerschap als aandachtspunten. Ook vraagt de motie een voorstel te doen over vaste rapportagemomenten aan u als raad. Momenteel wordt in regionaal verband gewerkt aan het herijken van het aanbestedingsbeleid. Daarbij wordt invulling gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, Social Return on Investment en lokale en regionale economie. Het streven is dit herijkte aanbestedingsbeleid vóór 1 januari 2014 te hebben vastgesteld, waarna wij u over het nieuwe beleid zullen informeren. Om die reden heeft de nu voorliggende raadsinformatiebrief meer een procesmatig dan een inhoudelijk karakter. Het beschrijft de wijze waarop het aanbestedingsbeleid wordt herzien en welke aandachtspunten daarbij worden meegenomen. Voor wat betreft de momenten waarop wij u over de uitvoering en de resultaten van het nieuwe beleid rapporteren, stellen wij u voor aan te sluiten bij die uit de P&C-cyclus.
Gepubliceerd 21-06-2013