Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1080574

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1080574

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1080574
Onderwerp Herbestemmen vrijval VRI-krediet (verkeersregelinstallaties) van € 525.198,--
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2013 11:42:22
Onderwerp Herbestemmen vrijval VRI-krediet (verkeersregelinstallaties) van € 525.198,--
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 37 - Verkeersplannen en verkeersmaatregelen
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Breedveld, 078 770 4917
Datum B&W Besluit 03-06-2013
Gerelateerde zaak 1016803
Datum verzending 13-06-2013
Agendacommissie 18-6-2013
Adviescommissie 09-07-2013
Raad 16-07-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In 2008 is het beleidsstuk over verkeersregelinstallaties "Doordacht Geregeld" en het Uitvoeringsprogramma Verkeersregelinstallaties vastgesteld. In de bijlage treft u een uitgebreid overzicht aan van de stand van zaken. Voor het beleidsstuk is destijds krediet verstrekt, maar om diverse redenen is het krediet niet volledig benut: Door gewijzigde planvoering en procedures en vertraging in de uitvoering is een deel van deze onderzoeken (en daarmee de realisatie) nog niet uitgevoerd. Voor een andere deel geldt dat op basis van de uitkomst van het onderzoek de realisatie niet (volledig) haalbaar is en derhalve niet het volledige krediet benut hoeft te worden. Voorgesteld wordt nu om dit deel van het krediet te herbestemmen. In het beleidsstuk is gesteld dat verkeersregelinstallaties moeten worden heroverwogen, wanneer zij vervangen dienen te worden. Met andere woorden: er dient te worden onderzocht of de verkeersregelinstallatie moet worden gehandhaafd, of dat er ook een andere kruispuntoplossing (ongeregeld, rotonde) mogelijk is. Voor een aantal kruispunten is dit onderzoek uitgevoerd en is vastgesteld dat de verkeersregelinstallatie kan worden verwijderd. Voorwaarde is dan wel dat het kruispunt wordt gereconstrueerd. In het beleidsstuk is bovendien gesteld dat moet worden onderzocht in hoeverre een Groene Golf op het tracé Oranjelaan-Merwedestraat haalbaar is. Dat onderzoek is afgerond, met als belangrijkste conclusie dat dit – zonder grootschalige infrastructurele maatregelen – niet haalbaar is. Wel is het mogelijk en wenselijk de beide verkeersregelinstallaties bij de op- en afritten van de N3 bij de Merwedestraat beter op elkaar af te stemmen. Daartoe dient het kruispuntencomplex ook (deels) civiel te worden aangepast. Tot slot wordt er in regionaal verband gewerkt aan maatregelen in het kader van Calamiteiten Alternatieve Routes (CAR) In eerste instantie zal door de gemeente aan BEREIK! (samenwerkingsverband RWS, provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag) worden gevraagd financiering te vinden voor de maatregelen voor CAR en de uitvoering van de maatregelen voor CAR. Gelet op het belang van deze maatregelen zijn deze maatregelen niettemin als PM opgenomen.
Gepubliceerd 18-06-2013