Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1068405

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1068405

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1068405
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Dordtse Kil
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Dordtse Kil
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.A.K. Niemantsverdriet, 078 770 4901
Datum B&W Besluit 21-05-2013
Gerelateerde zaak 1009307
Datum verzending 30-05-2013
Agendacommissie 23-04-2013
Adviescommissie 12-06-2013 + 18-06-2013
Raad 25-06-2013
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het kader van de actualisering s een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het gebied Dordtse Kil. De geldende bestemmingsplannen zijn gedateerd en voldoen niet aan de per 1 juli 2013 geldende wettelijke eis dat plannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Er moet dus een nieuw bestemmingsplan komen. Het bestemmingsplan Dordtse Kil gaat uit van de bestaande situatie en is opgesteld op basis van een eerder vastgestelde Nota van Uitgangspunten. In het kader van de inspraak zijn enkele reacties ontvangen, welke op onderdelen tot enkele aanpassingen geleid. Naar aanleiding van het overleg is het voorontwerp ook op onderdelen aangepast. De hoofdopzet is naar aanleiding van de inspraak en het overleg niet veranderd. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn 8 zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven van 11 september 2012 (voorontwerp) en 18 december 2012 (ontwerp).
Gepubliceerd 06-06-2013