Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1013891

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1013891

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1013891
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Dubbeldam'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2013 11:36:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00
Motie titel M 1 Motie Laantje van Middenhoeve VVD CDA
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 09-12-2014
Aangenomen, 23-04-2013
Motietekst:
Verzoekt het college: -In overleg met omwonenden en de eigenaar van de grond de wenselijkheid van bovenstaande opties te onderzoeken middels visualisatie van genoemde varianten -De raad daarbij te betrekken -En op basis van de uitkomst het bestemmingsplan op dit punt zonodig aan te passen conform de wettelijke procedures
M 1 Motie Laantje van Middenhoeve VVD CDA.pdf
Stand van zaken:
Per 1 juni 2013: Bestemmingsplan is vastgesteld. De eigenaar is op de hoogte gebracht over de motie en overweegt op dit moment de diverse opties die hij heeft. Gezien de bezwaren is het is voor hem nog niet duidelijk of de kosten voor uitwerking en visualisatie van het plan, op wegen tegen de kansen die het plan heeft op instemming. De Stadsdeelmanager onderhoudt contact met de eigenaar/ontwikkelaar. Agendacommissie 25 juni 2013: De motie wordt nog niet aangemerkt als afgehandeld. Per 23 oktober 2013: Op 21-10-2013 wordt een concept raadsvoorstel voor de realisatie van één nieuwe woning aan het laantje van Middenhoeven besproken met de vakwethouder. Als hij instemt met het plan kan het voorstel over enkele weken naar de raad en wordt de motie volledig uitgevoerd. Per 20 februari 2014 Het bestemmingsplan is conform motie aangepast en de raad heeft hier op 17-12-2013 een besluit over genomen. Per november 2014: Motie is afgehandeld middels besluit raad 27 mei 2014 besluitnummer 1217817, ris dossier 1279970.
Motie titel M 2b Motie Parkhuis VVD CDA
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 05-03-2014
Aangenomen, 23-04-2013
Motietekst:
Draagt het college op: op basis van een door het Parkhuis in te dienen plan de procedures te starten die noodzakelijk zijn om de bestemming van het pand Kromme Zandweg 73 te wijzigen naar 'Maatschappelijke Doeleinden'.
M 2b Motie Parkhuis VVD CDA.pdf
Stand van zaken:
Per 1 juni 2013:. Bestemmingsplan is vastgesteld. Op dit moment wordt overlegd met het Parkhuis over het opstellen van een goed plan met een solide onderbouwing. Het Parkhuis zal gevraagd worden de landelijke gesignaleerde trends te vertalen naar de Dordtse situatie. Tevens zal daarbij rekening gehouden worden met de inzet van leegstaand vastgoed. Op basis van dit plan zal het college geïnformeerd worden over de wenselijkheid van een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan Dubbeldam. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Motie titel M 2 Motie Parkhuis VVD CDA
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 23-04-2013
Motietekst:
Verzoekt het college: Spoedig de procedures te starten die noodzakelijk zijn om de bestemming van het pand Kromme Zandweg 73 te wijzigen naar 'Maatschappelijke Doeleinden'.
M 2 Motie Parkhuis VVD CDA.pdf
Stand van zaken: