Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 956307
Aanvang-sluiting 09-07-2013 18:00 - 09-07-2013 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die dinsdag 09 juli 2013 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur. 

De voorzitter,

J.H. Lagendijk

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit

Het verslag van 21 mei 2013 wordt vastgesteld. Er is een tekstuele opmerking: daar waar gesproken wordt over Stadspolder moet Stadswerven staan.

Stukken ter bespreking

3

min
Besluit

De auditcommissie besluit dat het onderwerp voor nu voldoende is besproken. De ambtelijke organisatie past de concept nota Verbonden Parijen aan op basis van de gevoerde discussie en de input van de rekenkamercommissie. Deze aangepaste nota wordt voorgelegd aan de accountant aangezien hij de raad er meerdere malen op heeft gewezen om kritisch te zijn op de (aan) sturing van verbonden partijen. Na besluitvorming in het college wordt het proces vervolgd.

4

Eens in de vier jaar vindt er een actualisatie van de nota verbonden partijen plaats. Normaliter wordt de nota - na besluitvorming in het college - eerst behandeld in de auditcommissie, waarna de auditcommissie de raad adviseert over de verdere behandeling.

Dit jaar verloopt het traject op verzoek van de rekenkamercommissie - en in afstemming met het presidium - anders. De Rkc is van mening dat het een meerwaarde kan hebben voor de raad als de Rkc incidenteel ex-ante onderzoek doet. In dit geval een beoordeling van de kaderstellende nota verbonden partijen, voordat hier formele besluitvorming over plaatsvindt. Ex-ante onderzoek is nog geen gemeengoed in rekenkamerland, maar het is ook niet nieuw. De toetsing van de 'nota verbonden partijen' is een pilot om te ondervinden of dit type onderzoek in de Dordtse situatie van toegevoegde waarde kan zijn. Zodra besluitvorming over de nota is afgerond wordt de pilot geevalueerd.

Dit houdt in dat de nota verbonden partijen die wethouder Van de Burgt u heeft toegezonden een conceptversie is. Met deze toezending maakt hij het de rekenkamercommissie mogelijk om het document in een vroegtijdig stadium te boordelen. De punten die de rekenkamercommissie zijn opgevallen zijn verwoord in de brief 'Quick scan conceptnota Verbonden Partijen 2013'. De nota, plus de reactie van de rekenkamercommissie, dienen als voeding voor een open discussie over de nota verbonden partijen. Na afronding van deze discussie zal het college een definitieve versie vaststellen, waarna het reguliere besluitvormingsproces wordt vervolgd.

De agendapunten 3 en 4 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De auditcommissie besluit dat het onderwerp voor nu voldoende is besproken. De ambtelijke organisatie past de concept nota Verbonden Parijen aan op basis van de gevoerde discussie en de input van de rekenkamercommissie. Deze aangepaste nota wordt voorgelegd aan de accountant aangezien hij de raad er meerdere malen op heeft gewezen om kritisch te zijn op de (aan) sturing van verbonden partijen. Na besluitvorming in het college wordt het proces vervolgd.

5

De Auditcommissie levert een bijdrage aan de technische kwaliteit van de stukken uit de P&C-cyclus (zorgen voor het juiste instrumentarium). Om de politieke behandeling van de stukken niet te beïnvloeden bespreekt de Auditcommissie de kwaliteit altijd in de eerstvolgende vergadering na de gemeenteraad. In dit geval de kwaliteit van de jaarstukken.

min
Besluit

De auditcommissie besluit dat er voldoende aandacht is geweest voor de evaluatie van de Jaarstukken en dat het punt hiermee is afgehandeld.

6

De heer Tiebosch koppelt terug over de vergadering van de regionale Auditcommissie van 11 juni 2013.

min
Besluit

De heer Tiebosch geeft een korte terugkoppeling van hetgeen in de regionale auditcommissie is besproken. De auditcommissie neemt daar kennis van.

Tenslotte

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Voorzitter: J.H. Lagendijk
Secretaris: H.M. Hoogstad