Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 956284
Aanvang-sluiting 26-11-2013 13:00 - 26-11-2013 13:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 26 november 2013 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang 13.00 uur!

De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Heijkoop, Hoogerduijn, Pols, Tazelaar en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de lijst scherpt de agendacommissie de bespreking van OMC aan. Externen worden niet expliciet uitgenodigd maar kunnen zich desgewenst melden als inspreker. Insteek is de politieke vraag van de wethouder. Op haar verzoek is het stuk nu geagendeerd. Zij krijgt dus als eerste de gelegenheid. Vervolgens bepaalt de adviescommissie op basis van de bespreking de verdere behandeling van dit stuk.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit de agenda als volgt vast te stellen:


Sociale Leefomgeving: OPOD en gelijkstelling onderwijs, Beleidsbrief WMO (twee blokken)


Fysieke Leefomgeving: Wind, WDO en Dordtse Kil (waarbij de raad zich nog niet vastlegt op het vervolgtraject van besluitvorming, noch op het indienen van wensen en bedenkingen in een later stadium) en een besloten presentatie van het Grondbedrijf


Bestuur en Middelen: samenwerking Drechtstedengemeenten, Stadswerven (twee blokken, eerste blok openbaar over Q-team en tweede blok besloten over GREX)


Het onderwerp Verbonden Partijen krijgt twee blokken op 21 januari 2014.

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit hierover een besloten benen-op-tafel bijeenkomst te houden. Hiervan komt geen verslag, slechts een besluitenlijst. De aanwezigheid van Wethouder Van der Vlies van Hendrik-Ido-Ambacht wordt hierbij als essentieel beoordeeld en zijn agenda is dan ook leidend. Elke avond in december is akkoord volgens de agendacommissie. Deze bijeenkomst mag ook buiten het Stadskantoor op een informele locatie plaatsvinden.

6

min
Besluit

De agendacommissie is ontevreden over de beperkte informatie in de memo. Algemene afspraak is dat stukken pas geagendeerd worden wanneer de raad ze heeft ontvangen en de agendacommissie de inhoud heeft beoordeeld. Hiervan wordt bij hoge uitzondering afgeweken wanneer een stuk een spoedeisend karakter heeft. Een dergelijk verzoek om agendering zonder dat het stuk al beschikbaar is, kan via een memo bij de agendacommissie worden ingediend. De memo dient dan wel de onderbouwing te bevatten waarom van de reguliere werkwijze moet worden afgeweken. In dit geval krijgt de wethouder zijn blok maar legt de raad zich nog geenszins vast over het vervolgtraject.

7

U wordt voorgesteld de presentatie 'vernieuwede brandweerzorg' te agenderen voor de adviescommissie Bestuur en Middelen van 21 of 28 januari 2014.

min
Besluit

De agendacommissie vindt dit een bijzonder geschikt onderwerp voor de nieuwe raad om zich in te verdiepen. De heer Post wordt uitgenodigd om in de commissie Bestuur en Middelen van april 2014 een toelichting te komen geven.

 

8

min
Besluit

Mevrouw De Smoker vraagt aandacht voor de griffier om het blok over de stand van zaken Belthurepark en Leerpark als besloten aan te merken.


Vervolgens vraagt mevrouw De Smoker de griffier of, in de lijn met de afspraak over bestemmingsplannen, één gedrukt exemplaar van de Structuurvisie naar de fracties kan. De griffier zegt dit toe.


Tot slot vraagt mevrouw De Smoker de collega's om punten aan te leveren voor haar nestorspeech in de Nieuwjaarsraad. Ook de voorzitter geeft aan dat input voor zijn speech altijd welkom is. Hij heeft de contouren al in zijn hoofd.


De griffier vraagt aandacht voor het Nieuwjaarsdiner. Er komen te veel opmerkingen over de locatie van dit diner. Zij stelt voor vanaf nu naar een reguliere horecagelegenheid te gaan. De agendacommissie besluit hiervoor dit jaar de Griek Olympiada te benaderen op de Visbrug. Eigen bijdrage van deelnemers is 15 euro. De overige kosten komen uit het raadsbudget. De griffier zal het organiseren.


Met die afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall