Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 956271
Aanvang-sluiting 19-11-2013 19:00 - 19-11-2013 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 19 november 2013 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Kruger, Koene, Van Dongen en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Staat, Heijkoop, Tazelaar, Schuiten en Brok (voorzitter). Mevrouw Witsen Elias heeft zich afgemeld. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


N.a.v. de besluitenlijst kaart de heer Van Verk de agendering van OMC aan. Hij vindt het juridisch advies wel erg beide kanten belichten. Zijn zorg is daardoor niet weggenomen. De overige leden delen dat het een kenmerkend advies van een jurist is waarin de nuance overheerst. De overige leden zijn echter van mening dat er voldoende onderbouwing is gegeven waarom agendering op zijn plaats is. Het dossier wordt daarom geagendeerd voor de commissie van 4 december a.s.


N.a.v. de besluitenlijst spreekt de voorzitter zijn dank uit aan degenen die aanwezig waren bij het werkbezoek van de raden van Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom afgelopen vrijdag. Het was een bijzonder geslaagde middag en zal in de toekomst een vervolg/tegenbezoek van ons aan West-Brabant opleveren.

4

min
Besluit

De agendacommissie heeft reeds het raadsonderzoek Derde Merwedehaven geagendeerd en volgt verder het advies van de adviescommissies van vanavond.

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit de agenda als volgt vast te stellen:


Fysieke leefomgeving: Structuurvisie 2040 (twee blokken), Polder Stededijk en Winkelcentrum Crabbehof


Sociale Leefomgeving: OMC, Voortgang Wijkaanpak Oud Krispijn + RIB Vitale Wijken en het Wintercircus Royal


Grote Projecten: Nieuwe Dordtse Biesbosch (twee blokken), Het Hof en tot slot Actuele ontwikkelingen Belthurepark en Leerpark.

6

min
Besluit

De agendacommissie voegt OPOD in in het eerste blok van de adviescommissie Sociale Leefomgeving. De overige punten worden in de vergadering van 26 november a.s. definitief bepaald wanneer deze agenda wordt vastgesteld.

 

7

min
Besluit

Mevrouw Van Dongen geeft aan dat zij graag nader wil spreken over de brief van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) die deze zelfde avond op de lijst ingekomen stukken van de raad staat. Zij zal die doorverwijzen naar de agendacommissie en ook het college om een advies vragen.


Na die opmerking sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall