Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 956255
Aanvang-sluiting 12-11-2013 14:00 - 12-11-2013 14:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 12 november 2013 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang voorafgaand aan de Gemeenteraad, LET OP van 14:00 uur tot 14:45 uur.

De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, De Smoker, Koene, Witsen Elias, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar, Heijkoop en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Mevrouw De Smoker vraagt naar de stand van zaken van het IHP. De griffier geeft aan dat zij van het college heeft begrepen dat dit plan er niet zoals eerder aangegeven in het najaar komt. Afgesproken wordt dat in het blok op 19 november met de inspreker over het klimaat in een school en de beantwoording van de art. 40 vragen van BVD ook de procedure rond het IHP (waarom niet geactualiseerd en wanneer wel) wordt besproken.


Vervolgens vraagt mevrouw De Smoker of de memo van wethouder Reynvaan over OMC volgende week op de agenda komt. De griffier bevestigt dit. Mevrouw Reynvaan is 19 november afwezig dus agendering kan niet eerder dan december. Er wordt al kort inhoudelijk over de voor- en nadelen van agendering gesproken. De griffier wordt gevraagd de gemeentejurist om een advies te vragen of agendering de juridische positie van de gemeente niet schaadt en zo nee, wat wel en niet aan de orde kan komen (inkadering van het onderwerp). De griffier zal dit uitzetten.


Met deze afspraak wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De agendacommissie stelt de agenda voor 19 november 2013 als volgt vast:


18.00 uur Auditcommissie


19.00 uur Agendacommissie


NB U wordt gevraagd voor de auditcommissie en de agendacommissie niet dezelfde vertegenwoordiger namens uw fractie af te vaardigen. De deelnemers aan één van beide vergaderingen kunnen vanaf 17.30 uur gebruik maken van het buffet.


19.45 uur Collegecarrousel (wethouder Reynvaan is afwezig)


20.15 uur Hamerraad


20.30 Fysiek: Het Reeland, Sociaal: IHP en onderhoud en veiligheid op scholen, Bestuur: Drank- en Horecaverordening en exploitatievergunning.


21.15 uur: Fysiek: Verkeersstructuurplan centrum, Sociaal: Jeugdzorg, Grote Projecten: Stadswerven


22.15 uur; Fysiek: Parkeren, Sociaal: vervolg Jeugdzorg, Grote Projecten: vervolg Stadswerven.

5

min
Besluit

De agendacommisie besluit voor de extra adviescommissie op 4 december 2013 van 19.45 - 23.00 uur tot de volgende concept-agenda:


Fysiek: Structuurvisie 2040 (twee blokken), Polder Stededijk, RIB Vitale Wijken


Sociaal: OMC, RIB Wijkaanpak Oud Krispijn (twee blokken), RTV Dordrecht


Grote Projecten: Hof van Dordrecht (met inspreker), Nieuwe Dordtse Biesbosch (twee blokken), Leerpark

6

min
Besluit

De agendacommissie stemt unaniem in met agendering van dit onderwerp in de auditcommissie van 19 november 2013.

7

min
Besluit

De agendacommissie stemt unaniem in met agendering van dit onderwerp in de adviescommissie van 10 december 2013.

8

U wordt gevraagd bij interesse aan te geven of woensdagmiddag 22 januari 2014 schikt.

min
Besluit

De agendacommissie vraagt de griffier bij de wethouder te polsen of woensdagmiddag 22 januari 2014 een optie is. Eventueel kan een dagdeel op vrijdag ook. Vervolgens wordt bekeken of het minimale aantal deelnemers van 10 kan worden behaald. Nieuwe mensen op de (dan bekende) lijsten voor de verkiezingen mogen ook alvast mee.

9

U wordt voorgesteld om de moties onder nummer 12 en 21 als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De agendacommissie besluit motie 12 en toezegging 2 als afgedaan te beschouwen. Afgesproken wordt dat de overzichten moties en toezeggingen op 4 maart 2014 in de adviescommissie aan de orde komen. Alleen die moties en toezeggingen die dan nog actueel zijn en waarover commitment is bij raad en college worden meegenomen naar de volgende periode met een heldere afspraak over afdoening en termijn. De rest wordt daarna als afgedaan beschouwd.

10

U wordt voorgesteld om de toezegging onder nummer 2 als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

De agendacommissie besluit motie 12 en toezegging 2 als afgedaan te beschouwen. Afgesproken wordt dat de overzichten moties en toezeggingen op 4 maart 2014 in de adviescommissie aan de orde komen. Alleen die moties en toezeggingen die dan nog actueel zijn en waarover commitment is bij raad en college worden meegenomen naar de volgende periode met een heldere afspraak over afdoening en termijn. De rest wordt daarna als afgedaan beschouwd.

11

min
Besluit

Mevrouw Van Dongen licht haar voorstel toe. Afgesproken wordt dat de griffie contact op zal nemen met de school om een vrijdagochtend in januari te prikken voor dit werkbezoek. De school kan het aantal deelnemers bepalen (minimaal en maximaal) en wanneer dat wordt behaald gaat het werkbezoek door.

12

min
Besluit

De agendacommissie waardeerde de opkomst, de bijeenkomst had een duidelijk meerwaarde. De (toon van de) inbreng werd wisselend gewaardeerd door de raadsleden. De locatie was niet erg geschikt en logistiek was dit voor de griffie lastig te organiseren. Voorkeur om hoorzittingen in het Stadskantoor of het Stadhuis te organiseren.

 

13

min
Besluit

Mevrouw Koene vraagt de griffier om na te gaan of het overzicht uitnodigingen op het RIS wel compleet is omdat haar fractie daarop vaart bij het verdelen van de bijeenkomsten. De griffier gaat dit na, maar geeft wel aan dat alleen uitnodigingen die aan de raad worden gezonden via de griffie vermeld staan. Uitnodigingen die de raadsleden in persoon ontvangen verschijnen niet op het RIS.


Mevrouw De Smoker vraagt naar de mail die verzonden is over Raad in de Klas. Ze wil dit graag agenderen voor de volgende vergadering van de raadswerkgroep communicatie. En voor de bijeenkomst op 27 november lijkt het haar logisch dat elke fractie iemand mag afvaardigen. Dit laatste wordt afgesproken en de griffier zorgt voor agendering.


De voorzitter doet een oproep voor het werkbezoek van de raden van Wets-Brabant aanstaande vrijdagmiddag. De opkomst van de Dordtse raad is te beperkt voor een dergelijk bijzonder moment. Hij verzoekt alle fracties tenminste één raadslid af te vaardigen die het hele programma blijft. De leden geven aan dat in elk geval de dames De Smoker en Snijders en de heren Tazelaar, Romijnsen, Hoogerduijn, Pols en Van Dongen het hele programma aanwezig zullen zijn. De heren Tiebosch, Van Verk en Heijkoop en mevrouw Van Dongen kijken of ze alleen het laatste deel (vanaf 15.30 uur) kunnen aansluiten.


Met de afspraak dit nogmaals in de fractie te bespreken sluit de voorzitter de vergadering. 

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall