Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 953154
Aanvang-sluiting 17-09-2013 19:00 - 17-09-2013 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 17 september 2013 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 10 - Bart Verbrugh van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. Let op: gewijzigde vergaderzaal!


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De plv. voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, Ruisch, Witsen Elias, De Smoker (plv. voorzitter) en van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar en Pols. De heren Brok en Heijkoop hebben zich afgemeld voor deze vergadering. De voorzitter meldt dat zij zal proberen om de vergadering om 19.30 uur te sluiten i.v.m. de onthulling van het portret van de Koning in de vergaderveleugel. Vervolgens meldt zij dat de stukken voor de agendacommissie van 24 september pas op 23 september zullen worden verzonden. Dit aangezien hierin de punten uit de tweedaagse van het presidium worden meegenomen die gevolgen hebben voor het functioneren van de commissies. Hiermee kan iedereen instemmen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2

min
Besluit

De heer Pols en mevrouw De Smoker melden n.a.v. punt 9 beiden nog steeds moeite te hebben met dit besluit en in het bijzonder de beperking van het aantal insprekers. Mevrouw De Smoker vindt trechteren niet democratisch. De heer Pols stelt voor in elk geval de DOV toe te voegen. Hij had de nagekomen stukken vorige keer niet kunnen lezen, dus werd wat overvallen door het voorstel voor de selectie. De agendacommissie stemt in met het toevoegen van de DOV aan de lijst van genodigden en vraagt de griffier in het vervolg stukken die op dinsdag nog door het college worden aangeleverd niet alleen per mail te versturen maar ook te printen voor de agendacommissie. Dan kan desgewenst begonnen worden met een leespauze. Met deze toevoeging wordt de besluitenlijst vastgesteld.

4

min
Besluit

De raad vergadert het middagdeel van de vergadering van 24 september in de tuin van het Dordrechts Museum. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het Museum zelf. Aan de orde komen de benoemingen en het voorstel over Noordoevers, plus de stukken die uit de commissie van 17 september komen. De griffier meldt dat het daar lastig is om te kopiëren. Is er een mogelijkheid tot van tevoren digitaal aanleveren van moties en amendementen? Daar blijkt men nog niet klaar voor te zijn dus de griffier wordt toch gevraagd een kopieerapparaat te organiseren. Kosten spelen daarbij volgens de commissie geen rol.

5

min
Besluit

Er blijkt bij de agendacommissie geen belangstelling meer te zijn voor de stukken aangaande het SMS-Kinderfonds. Deze worden afgevoerd en gaan ter kennisname naar de raad. Mevrouw Van Dongen en de heer Van Verk vormen de begeleidingsgroep bij het onderwerp Taskforce Overlast. Zij hebben dit met de beleidsambtenaren en de griffie voorbereid. De griffier wordt gevraagd bij de heer Benjamin een kort verslag op te vragen zodat alle commissieleden zich richten op dezelfde politieke vraag. Tot slot wordt de griffier gevraagd om MEE en SSKW te attenderen op de mogelijkheid om 8 oktober in te spreken. Volgende vergadering komt de agenda terug voor definitieve vaststelling.

6

min
Besluit

Op 8 oktober staat een Sprekersplein geagendeerd. Wanneer het college op 1 oktober beslist en de stukken met enig tempo naar de raad stuurt, kunnen deze op 15 oktober in de agendacommissie aan de orde komen. Zo nodig kan dan op op 29 oktober een blok in de commissie en op 12 november het voorstel in de raad worden besproken/besloten.

7

De agendacommisie besloot in juni om het onderwerp in september terug te laten komen en daarbij te kijken naar de voorraad en de vergadermomenten tot de verkiezingen 2014.

min
Besluit

De agendacommissie neemt kennis van het stuk. De griffier wordt gevraagd bij de secretaris een actuele planning op te vragen. Hierbij dient expliciet de vraag te worden beantwoord of college en organisatie problemen voorzien in de agendering wanneer zij de actuele bestuurlijke planner naast het vastgestelde vergaderschema 2013 en 2014 van de raad leggen.

 

8

min
Besluit

Mevrouw Van Dongen en de heer Van Verk stellen voor mevrouw Werners van Albron, die ons altijd geweldig verzorgd en altijd positief, vrolijk en een geweldige gastvrouw is voor de commissieleden, een bloemetje te overhandigen op 8 oktober. Allen vinden dit een prima idee en de griffier zal hier zorg voor dragen.


De heer Hoogerduijn is benieuwd wat de te verwachten procedure rondom de realisatie van het casino is en welke bevoegdheden de raad hierin heeft. De griffier zal dit navragen.


De heer Van Verk stelt de agendacommissie voor het aanbod van wethouder Reynvaan aan te nemen om te spreken over de ontwikkelingen in Crabbehof. De huur van de chinees blijkt opgezegd en er zijn allerlei bewegingen waarneembaar. Hij ontvangt graag nadere informatie welke hij dan wil bespreken in een adviescommissie. Mevrouw Van Dongen steunt hem hierin en stelt voor dat dit ook een supplement op het stuk wat er al lag mag zijn. De griffier wordt gevraagd dit verzoek aan het college over te brengen.


De griffier meldt tot slotte dat wethouder Mos graag aan zijn toezegging wil voldoen om de raad twee maal per jaar bij te praten over de actuele stand van zaken bij het grondbedrijf. Hij vraagt hiervoor een blok op 10 december 2013. De agendacommissie vindt dit unaniem een prima voorstel.


Met deze afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall