Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 953128
Aanvang-sluiting 27-08-2013 19:00 - 27-08-2013 19:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 27 augustus 2013 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

- mededeling transactie Noorderelsweg

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias, Veldhuijzen- ten Kate en Van Hall (griffier) en de heren Tazelaar, Hoogerduijn, Pols, Van Verk en Brok (voorzitter). De heer Heijkoop heeft zich afgemeld. De griffier meldt dat er geen nieuw voorstel komt voor de Noorderelsweg. Dit punt wordt van de voorraadlijst afgevoerd. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Ruisch meldt n.a.v. de besluitenlijst dat het voor de heer Klous en haar niet mogelijk is gebleken om een activiteit te organiseren in het kader van het Convenant bestrijding laaggeletterdheid, omdat de scholen in Dordrecht pas 2 september weer starten.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit de agenda als volgt vast te stellen:


Bestuur en Middelen: twee blokken RKC Rapport "De groei voorbij", derde blok leeg.


Sociale Leefomgeving: Twee blokken Drank en Horecawet en één blok Startnotitie commerciële medefinanciering.


Fysieke Leefomgeving: Drie blokken Nota nieuwe initiatieven (particulier opdrachtgeverschap en braakliggende gronden).


De inspreker over de luchtzuivering wordt uitgenodigd in oktober in te spreken wanneer het IHP op de agenda staat. De twee stukken over ziekenhuisafval kunnen ter kennisname naar de raad. De actualiteitswaarde is verdwenen en er is geen behoefte meer aan agendering.

5

min
Besluit

De griffier zal de wijzigingen m.b.t. de agendering, welke in de behandelsuggesties zijn besproken, verwerken. Deze agenda wordt 10 september vastgesteld.

6

min
Besluit

De agendacommissie neemt hier kennis van.

7

- dit is de jongen die het jongerenlintje heeft ontvangen

min
Besluit

Dit initiatief wordt gewaardeerd en de inspreker wordt uitgenodigd om in oktober in te spreken wanneer het IHP op de agenda van de adviescommissie staat. De griffie zal hem informeren.

8

min
Besluit

De agendacommissie vindt dit een goed voorstel en verzoekt de griffie dit te organiseren op 17 september tussen 17.00 en 19.00 uur met een maaltijd.

9

min
Besluit

De heer Hoogerduijn wil weten wanneer de afronding van het dossier Noordoevers op de regionale agenda staat. De heer Van Verk antwoordt dat dit op zijn vroegst oktober is, maar afhankelijk is van de snelheid waarmee in de zes gemeenten tot besluitvorming wordt overgegaan.

 

10

min
Besluit

Mevrouw Witsen Elias heeft kennis gemaakt met iemand die zich bezig houdt met creatieve oplossingen voor de leegstand van winkels in de binnenstad van Den Bosch. Dit bureau is bereid een delegatie vanuit de raad van Dordrecht te ontvangen om dit initiatief toe te lichten. Afgesproken is dat de informatie hierover op de agenda van 10 september terug zal komen en er dan een besluit over wordt genomen.


Met die afspraak sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M.van Hall